SME Revolution: เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0’

0
548

กระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความพร้อมจัดงาน ‘SME Revolution: เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0’ เปิดวิสัยทัศน์และมาตรการพลิกโฉม SME ตามแนวประชารัฐสู่ Thailand 4.0

 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ให้เติบโตทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกด้วยการเร่งดำเนินแผนงานตามแนวนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) ดึงทุกภาคส่วนร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจฯ ของเหล่า SME และโอท็อป ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) จัดงาน ‘SME Revolution: เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0’ ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 10 – 12 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงศักยภาพและร่วมพัฒนา SMEs ไทยทุกระดับให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยในงานแถลงข่าวมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ  สสว. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Bank สถาบันการเงิน องค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักธุรกิจ SMEs และตัวแทนโอท็อปที่ประสบความสำเร็จ ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรม เดอสุโกศล กรุงเทพฯ

ดร.อุตตม สาวนายน เผยถึงที่มาของการจัดงาน “วันนี้ประเทศไทยมีทิศทางชัดเจนในการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับทั้งในส่วนกลาง และในท้องถิ่น (Local Economy) โดยจะอาศัยแนวความคิดและกรอบการทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการผสานการดำเนินธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี รวมถึงความร่วมมือจากผู้มีความรู้ความชำนาญในสายงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท้องถิ่นและระดับประเทศ สถาบันการเงิน ศูนย์พัฒนาความรู้และแรงงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม และเอื้อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับได้เพิ่มศักยภาพ ผลงาน และผลกำไร ให้พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

“ซึ่งแน่นอนว่า หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจำเป็นที่จะได้รับการพัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ที่นับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างสูง เนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนมากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของจำนวนกิจการทั้งหมด และยังเป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือและช่วยให้เกิดการจ้างแรงงาน ที่สำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุนและสร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่และภาคการผลิตอื่น

และเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ รวมทั้งสนับสนุน  SME และโอท็อปตามแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดงาน ‘SME Revolution : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0’ ซึ่งถือเป็นงานแสดงมาตรการโครงการในการขับเคลื่อน  SME ทั้งระบบของประเทศ พร้อมทั้งจะนำผลงานและผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาแบบอุตสาหกรรม 4.0 มาแสดงสู่สายตาผู้ร่วมชมงานตลอด 3 วัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากนิทรรศการเกี่ยวกับมาตรการโครงการขับเคลื่อน SMEs ทั้งระบบ กลุ่มสินค้าและบริการจาก SMEs และโอท็อป ผลงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาก 9 โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village – CIV) นวัตกรรมและไอเดียต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดธุรกิจ SMEs ทั้งยังสร้างโอกาสในการต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้แก่ SMEs ทั้งที่มีธุรกิจอยู่และผู้ที่สนใจประกอบกิจการในอนาคต รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ด้วยการรับคำปรึกษาแบบครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญและองค์กรพันธมิตรกว่า 30 องค์กร ที่จะเป็นเครื่องมือฟื้นฟู SMEs ไทยให้มีความพร้อมตั้งแต่ก้าวแรกไปจนถึงเทคนิคและกระบวนการดำเนินธุรกิจในเชิงลึกเลยทีเดียว ทั้งนี้ กลุ่ม SME ที่ประสบปัญหา ยังสามารถเข้ารับคำแนะนำและเงินกู้เพื่อการลงทุนกับทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ภายในงานยังจะมีการเปิดตัวกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ จำนวน 20,000 ล้านบาท ที่ได้วางเป้าหมายในการช่วยเหลือสนับสนุน ธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่ม SME ในปี 2560  ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และการเปิดตัวกองทุนฟื้นฟู SME 2,000 ล้านบาท ของ สสว. รวมถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (SME Transformation Loan) วงเงิน 15,000 ล้านบาทของ SME Bank ที่จะนำมากระจายความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้เกิดการประสานงานอย่างบูรณาการทั้งในเชิงข้อมูลความรู้ การเงินและการลงทุน ของฝั่งผู้ประกอบการและเหล่าองค์กรพันธมิตรที่จะอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมหวังว่า งานนี้จะเป็นเวทีที่ช่วยผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEsและโอท็อปไทยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในทุกมิติและมีโอกาสก้าวไปสู่เวทีระดับภูมิภาค จนสร้างการพัฒนาที่มีศักยภาพและเสถียรภาพให้เศรษฐกิจไทยได้ต่อไปในอนาคต” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปิดท้าย

โดยงาน ‘SME Revolution: เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0’ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เพลนารี ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์    ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4414 – 7 หรือเข้าไปที่ www.SME-Revolution.com และ www.facebook.com/SMErevolution2017