NSTDA Thai Herb Innovation

0
142

สวทช. นาโนเทค จับมือสภาอุตฯ จัดสัมมนา “NSTDA Thai Herb Innovation” เสริมแกร่งงานวิจัยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย หนุน EECi ขับเคลื่อนประเทศก้าวเข้าสู่เวทีโลก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จัดสัมมนา “NSTDA Thai Herb Innovation” และ “Value Chain of Thai Herb” ณ สยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ต พัทยา เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค ผู้บริหารศูนย์แห่งชาติ ของ สวทช. และนักวิจัยนาโนเทค เพื่อวางนโยบายและนำการวิจัยเสริมแกร่งอุตสาหกรรมสมุนไพร สร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ พร้อมขยายผลและบทบาทในการขยายขนาดจากห้องปฏิบัติการสู่ Lab Scale ก่อนถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน ตามนโยบาย EECi ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายเรื่อง “Value Creation of Thai Herb and Natural Products : Demand Driven Technology Platform” โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสุดชาย จงพิพิธพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทมพ์เทค จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนอีกด้วย