ครม. ไฟเขียว แผนแม่บทส่งเสริมรักการอ่าน ตั้งเป้า 5 ปี คนไทยอ่านเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน

0
108
ครม.,คณะรัฐมนตรี,ส่งเสริมรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยระยะ 5 ปี (2560-2564) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ซึ่งได้ผ่านการหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้ศึกษาแนวทางของประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมการอ่านอย่างสิงคโปร์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวแทนภาคประชาสังคมมาแล้ว โดยเชื่อว่าแผนแม่บทดังกล่าวจะแก้ปัญหาวิกฤตด้านวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย และสร้างวัฒนธรรมใหม่ได้ด้วยการปลูกฝังค่านิยมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยให้รักการอ่าน เพื่อให้มีความรู้ และสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ จนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองและนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดวิสัยทัศน์ให้คนทุกช่วงวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง และมีทักษะการอ่านที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยตั้งเป้าว่า ภายใน 5 ปี คนไทยจะใช้เวลาในการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้น เฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน จาก 66 นาทีต่อวัน ภายใต้การบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการระดับนโยบายที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย 2.อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค 3.ยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ 4.สร้างสภาพแวดล้อมในระดับชุมชนและสังคมที่เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ที่มา : www.dailynews.co.th