สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดการสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวส.

0
1

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดการสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ประจำปี 2565 จำนวน 35 ทุน จากสภาการศึกษานครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ทุนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 79 คน

ทุนการศึกษานี้ เกิดจากการริเริ่มของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย ธมฺมธโช)ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(ประเทศไทย) , สภาการศึกษานครเทียนจิน , มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ได้ร่วมลงนามในโครงการ “ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาเทียนจิน-ประเทศไทย”

โดยนับแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา สภาการศึกษาเทศบาลนครเทียนจินได้สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีผู้รับทุนการศึกษาไปแล้ว 258 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในองค์กรต่างๆแล้วถึง 119 คน

รศ.เฉินเวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายจีน)กล่าวว่า “ในอนาคต ด้วยแรงผลักดันของนโยบายแถบและเส้นทาง จะมีภาคธุรกิจจีนเข้ามาที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)อีกมากมาย ซึ่งจะเป็นโอกาสทางด้านการงานกับพนักงานที่มีทักษะด้านภาษาจีน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จะร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศไทยในการให้ความร่วมมือ สนับสนุน และยกระดับทักษะภาษาจีนให้มีมาตรฐานยิ่งๆขึ้นไปเพื่อรองรับโอกาสที่จะมาถึงนี้”