พัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ที่เชียงใหม่

0
316

จังหวัดเชียงใหม่ – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559” ภายใต้แนวคิดหลัก “มหัศจรรย์แห่งพระเมตตา พระกรุณาล้นฟ้า ทั่วพาราร่มเย็น” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการฯ มีใจความดังนี้
“ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างมากที่เห็นพัฒนาการที่ดี ของการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประสบผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ราษฎรในท้องที่ห่างไกลและเข้าถึงยาก ราษฎรมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพอนามัยดี ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ส่วนบุตรหลานมีสภาวะโภชนาการดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการศึกษา และมีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป เด็กและเยาวชนเหล่านี้ หลายคนจบการศึกษาแล้ว สามารถกลับไปเป็นกำลังช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันเนื่องมาจากได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกรักท้องถิ่น ซึ่งครูในพื้นที่และท่านทั้งหลายได้เพียรพยายามสร้างกันมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะที่ได้จัดการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของโรงเรียน ทั้งขอขอบใจหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ที่รวมพลังกันนำเสนอผลงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในการจัดประชุมในปีนี้ได้อย่างน่าชื่นชมได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ปีการศึกษา 2559 ณ บัดนี้ และขออำนวยพรให้การประชุมวิชาการประสบผลสำเร็จ ให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ประสบความอิ่มเอมใจ และมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานการประชุมวิชาการฯ มีใจความดังนี้
“ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้า หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ที่มาร่วมพิธี ณ ที่นี้ รู้สึกปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน เปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในครั้งนี้ นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันรับสนองแนวพระราชดำริ จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ทางด้านโภชนาการและสุขภาพพลานามัย ด้านการศึกษา มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องหน้าที่พลเมืองและความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการบูรณาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนดังกล่าว มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญของพื้นที่ด้านการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารได้เป็นอย่างดีปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร สนองแนวพระราชดำริดังกล่าว ล้วนรู้สึกซาบซึ้ง และปลาบปลื้มปีติยินดี ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเสมอมาผลของการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีแก่เด็กและเยาวชน ส่งผลถึงครอบครัวของนักเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้ศึกษาวิจัยผลงานของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ สรุปเป็นผลงานวิชาการในแต่ละด้าน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นการนำประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ดี ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปีพุทธศักราช 2560 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำผู้เข้าร่วมประชุมถวายสัตย์ปฏิญาณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพระบรมราชานุญาตเบิกครูผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเบิกผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เข้ารับพระราชทานเข็มของที่ระลึก ตามลำดับและในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นลำดับต่อไป จากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครู จำนวน 6 เรื่อง และเชิญเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามลำดับต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่ครูที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จำนวน 12 ราย และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 120 ราย รวมทั้งทอดพระเนตรการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 3 เพลง จากตัวแทนนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ

นอกจากนี้ ได้ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครู จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่
1) ด้านโภชนาการและสุขอนามัย เรื่อง การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี จ.นครพนม
2) ด้านการศึกษา เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้รูปแบบ READ MODEL โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2
3) ด้านส่งเสริมอาชีพ เรื่อง การแปรรูปสมุนไพรเจียวกู่หลาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน จ.พะเยา
4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เพิ่มคุณค่าลายสลักด้วยเยื่อกระดาษรีไซเคิล โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.แพร่
5) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง บ๊ะกะเออ หนึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านนำพาเรียนรู้เมนูสุขภาพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยตองหลวง จ.เชียงใหม่
6) ด้านบูรณาการ เรื่อง เด็กหอพักรักความดี โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 จ.นราธิวาส

จากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานการดำเนินงานทั้ง 6 เรื่อง ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการตามพระราชดำริฯ เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พร้อมทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน ตามลำดับ