มรภ.สงขลา ปั้นนักวิจัยหน้าใหม่พัฒนาท้องถิ่น

0
64
มรภ.สงขลา ปั้นนักวิจัยหน้าใหม่พัฒนาท้องถิ่น

มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ เน้นคิดโจทย์วิจัยจากความต้องการของท้องถิ่น กำหนดชุมชนเป้าหมาย ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา ควบคู่พื้นที่ ต.ควนโดน จ.สตูล

นายบรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาและนำงานวิจัยที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจากสภา มรภ.สงขลา เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการในปี 2560-2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในเขตพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา และ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 40 คน เข้ารับความรู้ในหัวข้อ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหาและความต้องการของชุมชน และฝึกปฏิบัติกำหนดประเด็นปัญหาและพัฒนาโจทย์วิจัย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากวิทยากร ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภา มรภ.สงขลา

นายบรรจง กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบกิจการทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักวิจัยทุกด้าน ทั้งในเรื่องทุนอุดหนุนทุกประเภท การจัดสรรทุนวิจัย การสร้างเครือข่าย การพัฒนาให้ความรู้ การบริการทางด้านการวิจัยในทุกด้าน สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาปัญหาเชิงพื้นที่ และพัฒนาคนในชุมชนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มรภ.สงขลา ปั้นนักวิจัยหน้าใหม่พัฒนาท้องถิ่น มรภ.สงขลา ปั้นนักวิจัยหน้าใหม่พัฒนาท้องถิ่น มรภ.สงขลา ปั้นนักวิจัยหน้าใหม่พัฒนาท้องถิ่น