สค. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็กฯ

0
222
สค. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็กฯ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560 นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สค. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็กฯ

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านครอบครัวจากกลไกระดับชาติ   ไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดคือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทุกส่วนในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ให้มีการนำนโยบายไปแปลงเป็นแผนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และมีการประสานงานและรายงานผลอย่างเป็นระบบ สถานการณ์การกระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวน และมีรูปแบบการกระทำที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเภทการกระทำต่อเด็กมีทั้งทำร้ายร่างกาย ทางเพศ ทำร้ายจิตใจ ละเลยทอดทิ้ง และบังคับแสวงหาประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อความเสียหายของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทางกายและพัฒนาการทางสมอง สติปัญญา และการศึกษา จิตใจ และพฤติกรรม การดำเนินงานแก้ไขปัญหาตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สค. ไม่สามารถดำเนินงาน พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสหวิชาชีพในพื้นที่

นายเลิศปัญญา กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สค. ได้นำนโยบายของกระทรวง พม. หรือนโยบาย 9 5 5 มาขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) ที่ในพื้นที่ 23 จังหวัดเป้าหมาย (เชียงใหม่  เชียงราย สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สระบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สงขลา พัทลุง สตูล และนราธิวาส) ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการรายงานกรณีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กเล็กมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 และได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็กนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้ให้กับจังหวัดและพื้นที่ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ต่อจากนี้ไป โดยหวังว่าทีมสหวิชาชีพที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และกำลังใจที่ดีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน โดยเริ่มต้นจาก “การเลี้ยงดู ดูแลเด็กตามพัฒนาการอย่างเหมาะสม พัฒนาเด็กเล็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการกระทำความรุนแรงต่อเด็กเล็ก และการเสริมพลังเด็กเพื่อปกป้องตนเองจากความรุนแรง” ไปจนถึง “การที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง คุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) ร่วมกับกลไกและสหวิชาชีพในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพจาก 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ร้อยเอ็ด ชลบุรี และสงขลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 100 คน

สค. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็กฯ สค. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็กฯ สค. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็กฯ