E- sports คืออะไ? เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนหรือไม่? เตรียมหาคำตอบกัน

0
384

วันจันทร์ที่ 20  กพ. 60 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ถนนนิคมมักกะ ราชเทวี  กทม. เปิดโครงการร่วมค้นหาคำตอบว่า  E- sports คืออะไรเหมาะแก่เยาวชนหรือไม่

จัดโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ร่วมด้วยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย, ผศ.ดร.วิษณุ โคตรจรัส อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลบริษัทองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย   ดำเนินรายการ โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุและ สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน