การประชุม “สองสภา” ของจีน: รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลมีสาระสำคัญอย่างไร

0
18

การประชุม “สองสภา” ของจีน: รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลมีสาระสำคัญอย่างไร

เช้าวันที่ 5 มีนาคม ในพิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 5 นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน แถลงรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลประจำปีนี้ เป็นที่สนใจทั้งในและต่างประเทศอย่างยิ่ง

รายงานฯ ดังกล่าวสรุปความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปี 2021 เช่น จีดีพีมูลค่า 114 ล้านล้านหยวน เติบโต 8.1% รายได้การคลังแผ่นดินทะลุ 20 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10.7% ตำแหน่งงานใหม่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 12,690,000 คน อัตราการว่างงานในเมืองตามผลการสำรวจเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1% ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น 0.9%

รายงานฯ ระบุถึงปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ที่จีนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจจีนเผชิญแรงกดดันทับซ้อนกัน 3 ชั้น ได้แก่ การหดตัวของอุปสงค์ ผลกระทบของอุปทาน และการอ่อนตัวลงของการคาดการณ์ ทั้งยังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในบางพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวของภาคการบริโภคและการลงทุนชะลอตัว การประคับประคองการส่งออกเผชิญความยากลำบาก อุปทานพลังงานและวัตถุดิบยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจส่วนบุคคลอยู่ในภาวะเดือดร้อน การสร้างความมั่นคงด้านการมีงานทำอยู่ในภาวะยากลำบากมากขึ้น

ส่วนการดำเนินงานของภาครัฐนั้นยังคงมีสิ่งขาดตกบกพร่อง กรณีที่สนใจแต่รูปแบบแต่ไม่คำนึงถึงแก่นแท้ของงาน กรณีที่ยึดถือแต่ระบบเจ้าขุนมูลนายไม่คำนึงถึงสภาพความเป็นจริง กรณีที่ฝืนใจประชาชนยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งกระทำผิดต่อหน้าที่การงานขั้นร้ายแรง และปัญหาการทุจริตในหลายแวดวงยังคงปรากฏอยู่เนือง ๆ

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวย้ำว่า ควรเพิ่มสำนึกต่อข้อกังวลมากขึ้น รับมือปัญหาและความท้าทายโดยตรง ทำงานให้ดีอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งยังจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังเป็นอันขาด

รายงานฯ ระบุถึงเป้าหมายการพัฒนารายหลักในปีนี้ ซึ่งรวมถึง จีดีพีเติบโตประมาณ 5.5% ตำแหน่งงานใหม่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้นกว่า 11 ล้านอัตรา การว่างงานในเมืองตามผลการสำรวจเฉลี่ยทั่วทั้งปีไม่เกิน 5.5% ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับสูงขึ้นราว 3% อัตราการเติบโตของรายได้พลเมืองกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับไล่เลี่ยกัน ภาคการส่งออก-นำเข้ามีความมั่นคงและคุณภาพ รายรับ-รายจ่ายระหว่างประเทศมีความสมดุลในเบื้องต้น ปริมาณการผลิตธัญญาหารรักษาระดับอยู่ที่กว่า 1.3 ล้านล้านจิน (2 จินเท่ากับ 1 กิโลกรัม) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมีสภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการปล่อยมลพิษหลักปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

รายงานฯ ระบุว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ปีนี้จีนจะใช้มาตรการต่าง ๆ ดำเนินภารกิจต่าง ๆ ให้ดี ซึ่งรวมถึง สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค คงการดำเนินงานทางเศรษฐกิจให้อยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผล ค้ำจุนส่วนสำคัญของตลาดเพื่อการมีงานทำ ใช้นโยบายมหภาคอย่างเข้มแข็ง แน่วแน่ลงลึกการปฏิรูป กระตุ้นพลังจากตลาดและแรงขับเคลื่อนจากภายในเพื่อการพัฒนามากขึ้น ดำเนินยุทธศาสตร์ความสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างเสริมรากฐานภาคเศรษฐกิจจริง แน่วแน่ดำเนินยุทธศาสตร์ขยายอุปสงค์ภายใน พัฒนาอย่างประสานกลมกลืนระหว่างภูมิภาคและการสร้างเมืองสมัยใหม่ การผลิตภาคการเกษตร การสร้างความเจริญอย่างรอบด้านในพื้นที่ชนบท การเปิดเสรีต่อภายนอกในระดับสูงขึ้น ส่งเสริมการค้าต่างประเทศและทุนต่างประเทศอย่างคงเส้นคงวา ปรับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ตลอดจนคุ้มครองและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง สร้างเสริมระบบการบริหารสังคมให้ดีขึ้น เป็นต้น

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)