​สอศ.เตรียมฝึกอบรม “Vocational Boot Camp” ทั่วประเทศช่วงปิดเทอม ฟรี!

0
297

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” (Education to Employment: Vocational Boot Camp) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนอาชีวะอย่างเข้มข้นของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศในช่วงปิดภาคเรียนนี้ โดยจัดหลักสูตรฟรีทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ขณะนี้โลกของการทำงานยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดงานและอาชีพใหม่ ๆ จำนวนมาก การเรียนการสอนและการผลิตคนในรูปแบบเดิมอาจไม่ทันการณ์ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการต้องการผลิตคนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ คือ ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยจัดทำในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นเวลา 2 เดือน ในทุกวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ จะเน้นในสาขาวิชาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เช่น รถไฟความเร็วสูง พลังงานแห่งอนาคต สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ฯลฯ ตลอดจนสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้น ที่เน้นต่อยอดให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง

ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ต้องการฝึกทักษะวิชาชีพอื่นเพิ่มเติม 2) กลุ่มประชาชนทั่วไป เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

เนื้อหาหลักสูตร  ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่เข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตร เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับทักษะการทำงานจริงในอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ความต้องการของอุตสาหกรรมท้องถิ่นเป็นตัวนำ ซึ่งหลักสูตรจะประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนสำคัญ คือ 1) Skill-ทักษะอาชีพ 2) English-ภาษาอังกฤษ 3) Ethics-คุณธรรมจริยธรรม (ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา)

เป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม รวมกว่า 80,000 คนแล้ว จึงได้มอบให้ สอศ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ โดยเน้นความคุ้มค่าเป็นสำคัญ ส่วนสาขาใดได้รับการตอบรับดี ก็อาจจะเปิดสอนให้มีความถี่มากขึ้นและอาจเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มบ้างบางส่วนหากมีความจำเป็น และในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วย

แม้โครงการจะไม่ได้การันตีการมีงานทำ แต่ก็เชื่อว่าการที่สถานประกอบการเข้ามาร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรม จะช่วยให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานจากการปฏิบัติจริง ส่วนผู้ประกอบการก็ได้คนทำงานตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างดี ทั้งในด้านครู ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาให้ความรู้, ด้านสถานที่ในการอบรม, ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ฯลฯ โดยคาดว่าหากคิดเป็นงบประมาณในการดำเนินงาน จะต้องใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท แต่ในปีนี้ สอศ.ใช้วิธีการบูรณาการงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรม เป็นวิชาที่อยู่ภายใต้ 9 ประเภทวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา ได้แก่ วิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปะการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปกรรม ประมง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 2,656 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 หลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) จำนวน 550 หลักสูตร เช่น การตรวจสอบรอยร้าว (ช่างอากาศยาน) พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ช่างซ่อมบำรุงแมคคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมผลิต ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ขนส่งระบบราง รถไฟความเร็วสูง พลังงาน สมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 20,933 คน

กลุ่มที่ 2 หลักสูตรความต้องการท้องถิ่น (Local Needs, SMEs) จำนวน 2,106 หลักสูตร มีผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมแล้ว 61,206 คน

ทั้งนี้ สอศ. จะเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. โดยจะเรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และนิทรรศการการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะทั้ง 13 หลักสูตร