​เปิดค่าย Boot Camp รุ่นที่ 4 เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ดีเลิศ

0
987

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเยี่ยมชมและมอบนโยบายในการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 4: Regional English Training Centre ณ ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี Mr Ian Clifford หัวหน้าฝ่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา British Council ประเทศไทย, นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตลอดจนผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และครูอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดและรับฟังแนวทางนโยบาย
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ศูนย์อบรมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็น 1 ใน 4 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค นอกเหนือจากโรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ซึ่งการฝึกอบรมทั้ง 4 ศูนย์ในปีนี้เป็นการดำเนินการระยะที่สอง ต่อเนื่องจากระยะแรก ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สุราษฎร์พิทยาคม, ขอนแก่นวิทยายน และวัฒโนทัยพายัพ จึงทำให้ขณะนี้มีศูนย์ฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 8 ศูนย์ทั่วประเทศ

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจและให้สามารถนำวิธีการสอนรูปแบบเน้นการสื่อสารไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนำทักษะการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในชั้นเรียน ตลอดจนต่อยอดพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรของกลุ่ม Master Trainers โดยได้รับการฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council เป็นการอบรมแบบเข้มเป็นเวลานานถึง 3 สัปดาห์ โดยเริ่มดำเนินการอบรมครูตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560 โดยมีข้าราชการครูเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 75 คน แยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 50 คน และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 25 คน ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, พิจิตร, สุโขทัย, อุทัยธานี, ตาก, ชัยนาท และอุตรดิตถ์

การอบรมแบบ Boot Camp ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับ British Council จัดขึ้น ถือเป็นโครงการที่ British Council ดำเนินการอบรมครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลกที่ British Council เคยจัดมา ซึ่งได้ส่งวิทยากรที่มีความพร้อมมาช่วยอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูชาวไทย  เนื่องจากโลกปัจจุบันใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย ทำให้มีภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรามากมาย อีกทั้งภาษายังเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้ วิธีคิด และการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการยกระดับภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและจริงจัง มิฉะนั้นเราก็จะอยู่ในโลกนี้ยาก นอกจากการอบรม Boot Camp ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีแนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ปกครองได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วย เช่น ให้ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน กศน. พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ปกครองมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกหลานได้ด้วย จึงคาดหวังที่จะให้ Boot Camp เป็นศูนย์กลางในการขยายผลครอบคลุมไปยังครูในสถานศึกษาเอกชน  อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และภายในปีหน้าจะขยายศูนย์อบรมในภูมิภาคจากปัจจุบัน 8 ศูนย์ เป็น 18 ศูนย์ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2561 จะอบรม Boot Camp ให้กับครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. ได้กว่า 20,000 คนนับแต่เริ่มโครงการในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การอบรม Boot Camp ต้องดูบริบทของครูและนักเรียนในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันด้วย เพราะครูไม่ได้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด และครูส่วนมากเป็นครูจากโครงการครูคืนถิ่น เพิ่งจบใหม่ ๆ มีไฟ รักท้องถิ่น จึงควรส่งครูเก่งไปอยู่โรงเรียนที่ไม่เก่ง ส่วนเด็กในแต่ละพื้นที่ก็มีความจำเป็นและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน โครงการนี้ต่างจากการอบรมที่ผ่านมา สมัยก่อนเราเรียกครูมาอบรมแล้วก็กลับไปสอน แต่ Boot Camp ทำให้ครูชาวไทยได้เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาตลอด 3 สัปดาห์ และมีกระบวนการประเมินผลหลังการอบรม ด้วยการติดตามการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งผลประเมินในรุ่นแรกพบว่า ครูมีความรู้ มีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น

นพ.ธีระเกียรติฯ ฝากให้ข้อคิดด้วยว่า สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในวันนี้ กว่าจะออกดอกออกผลต้องใช้เวลาอีกหลายปี จึงต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ ทุกท่านกำลังสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศ อนาคตของชาติส่วนหนึ่งจึงอยู่ในมือท่าน