ศธ. จับมือ ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษา

0
254

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในกลุ่ม วันที่ 6  มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การลงนามในครั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในกลุ่มจะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร จำนวน 250 ทุน ระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยการเรียนปัญญาภิวัฒน์ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร จำนวน 100 ทุน

ทั้งนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดสถานศึกษาให้กับผู้ได้รับทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด พร้อมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงโครงการความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)จะจัดหาสถานประกอบการให้ผู้ที่ได้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ที่เหมาะสม มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงต่อไป