​ศธ.-สธ. จับมือเพิ่มเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่เสี่ยง 27 จังหวัด

0
153

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีลงนาม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การร่วมมือกันแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นโครงการสำคัญที่จะเป็นรูปแบบ (Model) ในการขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการรับประทานอาหารของคนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 209 ตำบล 138 อำเภอ 27 จังหวัด เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้วยการนำข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของกระทรวงสาธารณสุขมาจัดทำหลักสูตรเพื่อสอนเด็ก โดยได้เน้นย้ำให้ตรวจรายละเอียดของเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และทำให้เด็กเข้าใจง่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ และพบว่าบางพื้นที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีลดลง

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า เมื่อเด็กมีความตระหนักรู้ (Awareness) เรื่องการรับประทานอาหารแล้ว ก็จะทำให้เด็กระวังเรื่องอื่น ๆ เพิ่มด้วย ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจึงเรื่องสำคัญในการต่อยอดไปถึงโครงการอื่นได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และจริงจังกับการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในอนาคตอันใกล้

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญและนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อีกทั้งปริมาณผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดียังคงเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมียารักษา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันลดผลกระทบที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการให้ความรู้และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนทราบว่าพยาธิใบไม้ตับคืออะไร มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร เพื่อให้เด็กนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ผู้ใหญ่ในครอบครัว และในที่สุดเด็กรุ่นใหม่จะปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ รวมทั้งคู่มือแนวทางในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งมีมาตรการสำคัญ คือ 1) การสร้างเสริมสุขภาพ 2) การควบคุมป้องกันคัดกรองพยาธิ 3) การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 4) การผ่าตัดและการดูแลประคับประคอง และ 5) การสื่อสารสาธารณะ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมรณรงค์การปรุงปลาสุข และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรุงปลาปลอดพยาธิด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีทั้งสองได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อาทิ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ใน 4 ช่วงชั้น (อนุบาล-มัธยมศึกษา)”, การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้ e-book, การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจปัสสาวะ, สมุนไพรกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, อาหารปลอดพยาธิ เป็นต้น