รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานแถลงข่าว “ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS 5)”

0
189
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธาน แถลงข่าว “ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICSf5)” ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยการสนับสนุนหลักจากองค์การยูนิเซฟ ได้ดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple Indicators Cluster Survey : MICS) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสตรีในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ พัฒนาการ การศึกษา และการคุ้มครองเด็ก จากครัวเรือนกว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ปรากฏข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านเด็กและสตรีหลายด้าน เช่น อัตราการจดทะเบียนเกิด ร้อยละ 99 อัตราการใช้น้ำดื่มจากแหล่งน้ำที่สะอาด ร้อยละ 98 อัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 95 ทั้งนี้ ความเป็นอยู่ของเด็กและสตรีในประเทศไทยได้รับการพัฒนาไปมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกัน ผลสำรวจครั้งนี้ได้ตอกย้ำความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของเด็กกลุ่มต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่ ชาติพันธุ์ของเด็ก รายได้ของครอบครัว และระดับการศึกษา ความไม่เท่าเทียมกัน ถือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2560