DPU ปรับโฉมองค์กร ฝัง NEW DNA สร้างคุณภาพคน สร้างคุณภาพงาน

0
297

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปรับโฉมใหม่ชูวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ใหม่ และเสริมทัพสร้างองค์กรให้มีคุณภาพ พร้อมปลูกฝัง NEW DNA ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อสร้างคุณภาพคนและสร้างคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดงานเปิดตัว NEW>DNA เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแนวทางการทำงานภายใต้คอนเซปต์ NEW>DNA  

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า  ในทุกๆ องค์กรบุคลากรถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการเสริมสร้างกำลังใจ จุดประกายความคิดวิธีการทำงานใหม่ พร้อมปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงานให้แก่บุคลากรเป็นจุดสำคัญ จึงมีนโยบายที่มุ่งพัฒนา Core Value ภายใต้ทิศทาง NEW>DNA

เราต้องการปรับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัย เราคาดหวังว่าบุคลากรของเราต้องมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิดแตกต่างจากสิ่งเดิมที่ปฏิบัติอยู่ หากจะทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น พร้อมกับแสวงหาโอกาส กล้าที่จะลองพร้อมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด มีความเป็นมืออาชีพสามารถรับความเปลี่ยนแปลงได้ มีการยืดหยุ่นสามารถปรับวิธีการทำงานได้ตามสถานการณ์โดยในการปฏิบัตินั้นจะมุ่งเน้นผลงานและความสำเร็จเป็นปัจจัยหลัก และต้องมีทักษะด้านภาษาที่ดี โดยเน้นที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้องการปรับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พร้อมมุ่งเน้นให้คณาจารย์และบุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามนโยบายหลัก ทั้งหมดนี้เพื่อต้องการให้การทำงานในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพเดียวกันทั้งระบบ เพื่อมุ่งสู่สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่สามารถผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในงานเปิดตัว NEW>DNA มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมสนุกๆ รู้จักและค้นหา NEW DNA  Space Robot บังคับหุ่นยนต์ ร่วมถึง Eye of Bangkok ไขปริศนาท้าทายพิกัด ลองติจูด & ละติจูด Master Piece สร้างชิ้นงานของตนเอง และกิจกรรมอื่นๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย ณ Makerspace มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์