ทดลองนั่งเรือพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ Green KU SRC I

0
478

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการร่วมทดลองนั่งเรือพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ Green KU SRC I ที่คลองตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ จากแผนงานวิจัย “การศึกษาการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร” ของคณะวิจัยจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ระบบต้นกำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ ที่เก็บประจุไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ (แผงโซล่าเซลล์>อุปกรณ์ควบคุมการประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ >แบตเตอรี่) โดยการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หน่วยงานในกำกับของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

รายงานโดย : วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์