ซีอาร์ไอและไอเก็ตเซ็นเอ็มโอยูเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาในไทยและจีน

0
457

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 นายลู่ หย่งเจียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (ซีอาร์ไอ) ประจำภูมิภาคเอเชีย และ ผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ์ ประธานบริษัท พร้อมด้วยนางสาวจินดา สุขะนินทร์ รองประธานบริหารบริษัทอินคลูซีพ โกลบ้อล เอดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (iGET) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องและรวดเร็วให้นักเรียนนักศึกษา และตรงตามวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

นายลู่ หย่งเจียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (ซีอาร์ไอ) ประจำภูมิภาคเอเชีย
ผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ์ ประธานบริษัท อินคลูซีพ โกลบ้อล เอดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (iGET)
นางสาวจินดา สุขะนินทร์ รองประธานบริหาร บริษัทอินคลูซีพ โกลบ้อล เอดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (iGET)

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานทั้งสองเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า บัณฑิตที่จบปริญญาตรี และบัณฑิตที่จบปริญญาโทของทั้งสองประเทศ

iGET จะทำหน้าที่เป็นสะพานเพื่อประสานงานให้คำปรึกษาโดยที่นักศึกษาไม่ต้องติดต่อผ่านเอเจนซี อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและได้เข้าเรียนยังสถาบันที่ตนเองต้องการ ขณะที่การได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดีจากซีอาร์ไอจะทำให้การบริการแนะแนวการศึกษาจาก iGET เป็นที่รู้จักและเป็นตัวกลางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าถึงความต้องการนักเรียนนักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

บรรยากาศการประชุมหารือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาในไทยและจีน

ยุพินวดีคุ้มกลัดเรียบเรียงและรายงาน
ณจักร วงษ์ยิ้ม ถ่ายภาพ