มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แถลงการณ์ แจงกรณีสกอ.ประกาศหลักสูตรคลุมเครือ

0
212

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีประกาศ หลักสูตรที่ไม่ผ่านการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และ 2559 เบื้องต้นนั้น มีรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ด้วยนั้น

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอชี้แจงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกาศในครั้งนี้ ดังนี้

1. ปัญหาความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในเรื่อง การเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพ ที่อ้างว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

สำหรับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีหลักสูตรที่ปรากฏในรายงานฯ จำนวน 16 หลักสูตร โดยไม่แยกแยะว่า 16 หลักสูตรนั้น ที่มา และ สาเหตุ เป็นอย่างไร ซึ่งข้อเท็จจริงก็คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ขอดำเนินการปิดหลักสูตรเอง ถึง 12 หลักสูตร และได้ทำการปิดหลักสูตร หรือ งดรับนักศึกษาไปก่อนการตรวจประเมินคุณภาพปี 2559 แล้วด้วย ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ แต่ สกอ.ก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญนี้ในการประกาศฯ ครั้งแรก

ในส่วนหลักสูตรที่เหลืออีก 4 หลักสูตรที่ถูกระบุว่า “รอปรับปรุง”นั้นก็เป็นหลักสูตรที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ รอเข้ารับการตรวจประเมินในรอบปี 2560 ซึ่ง สกอ.ควรพิจารณาดำเนินการนำเสนอรายละเอียดที่เป็นสถานะปัจจุบันลงในการประกาศฯ ด้วย เพื่อให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในปัจจุบันและลดความสับสนในสังคม อันเกิดจากการดำเนินการโดยมิได้พิจารณาอย่างรอบด้านของ สกอ.

2. ปัญหาจากการที่ สกอ.ดำเนินการโดยไม่ได้แยกแยะมาตรการการใช้มาตรการการประกาศแบบนี้ สกอ.ดำเนินการโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แต่ละหลักสูตรมีเหตุผลและสภาพการณ์ที่ต่างกัน การดำเนินการเช่นนี้เป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม เป็นการใช้ข้อมูลที่มีมานำเสนอในรูปแบบที่ไม่มีความละเอียดรอบคอบ ทั้งๆที่การใช้มาตรการแบบนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เพราะมีผลกระทบในวงกว้าง

3. ปัญหาจากถ้อยคำที่ สกอ. แถลง มีความคลุมเครือ สร้างความสับสนให้แก่สังคม ประกาศในครั้งแรกของ สกอ. นั้น ไม่ระบุสถานะของแต่ละหลักสูตร ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ส่วนประกาศที่แก้ไขแล้ว ก็ยังมีการใช้คำคลุมเครือเช่น คำว่า “ปิดหลักสูตร” ทำให้คนเข้าใจไปว่า สกอ. สั่งปิด ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง มหาวิทยาลัยฯ เป็นฝ่ายดำเนินการปิดหลักสูตรเอง เพื่อผลประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการการศึกษาไทย ให้มีหลักสูตรที่ทันสมัยส่วนคำว่า “รอปรับปรุง” ก็ทำให้คนทั่วไปเข้าใจไปว่า การปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการแก้ไขแล้วเสร็จแล้ว จนทำให้คนเข้าใจผิดต่อสถานะหลักสูตร และ คำว่า “งดรับนักศึกษา” คนทั่วไปเข้าใจไปว่า สกอ.เป็นผู้สั่งให้งดรับนักศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการงดรับนักศึกษาเองแล้วทั้งสิ้น

ดังนั้นผลจากการประกาศ ของ สกอ. อันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล มาประกาศข้อความที่มีลักษณะคลุมเครือเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่รักษาคุณภาพตามเกณฑ์มาโดยตลอดอย่างเคร่งครัด จนได้รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานประเภทดีเลิศ มาแล้ว ต้องมาได้รับผลกระทบทางลบจากปัญหาเหล่านี้

จึงเรียนมาเพื่อสื่อสารกับทุกท่านเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์