วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ปลูกป่าชายเลน

0
248

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดี ,  อาจารย์ปรินดา เสตะพันธุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ,  อาจารย์อำพร พัวประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ โดยเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างรุ่นพี่ ของวิทยาลัยนานาชาติและน้องๆจากโรงเรียนมัธยมฯ ต่างๆ เพื่อคืนระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับสิ่งมีชีวิต ฟื้นฟูแนวป่าชายเลนและฟื้นฟูพื้นที่ๆเคยถูกรุกล้ำ จากการทำนากุ้ง