ความร่วมมือแห่งเอเชียแปซิฟิกกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

0
120
PORT MORESBY, Nov. 18, 2018 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping (R) is welcomed by Papua New Guinea (PNG) Prime Minister Peter O'Neill before the 26th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting in Port Moresby, PNG, on Nov. 18, 2018. Xi delivered a speech titled "Harnessing Opportunities of Our Times To Jointly Pursue Prosperity in the Asia-Pacific" at the 26th APEC Economic Leaders' Meeting in Port Moresby on Sunday. (Xinhua/Pang Xinglei) (lmm)

.

การประชุมอย่างไม่เป็นทางการผู้นำเอเปคครั้งที่ 26 ที่จัดเป็นเวลา 2 วัน สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน ที่ปาปัวนิวกินี โดยในที่ประชุมได้ส่งสัญญาณชัดเจนที่จะสนับสนุนและรักษาการค้าเสรี ระบบการค้าพหุภาคี และร่วมกันนำพากระแสโลกยุคใหม่ทางเศรษฐกิจ  ที่น่าสนใจคือ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน มีข้อเสนอ 5 ข้อ อันได้แก่ “เปิดกว้าง พัฒนา หลากหลาย สร้างสรรค์ และกฎเกณฑ์” ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากแวดวงต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม “แผนการของจีนฉบับนี้ ” จะเติมพลังขับเคลื่อน 3 ประการให้กับความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต

.

ประการแรก อนาคตของเอเชียแปซิฟิกขึ้นอยู่กับการเปิดกว้าง ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังอยู่ในจุดสำคัญของประวัติศาสตร์ ได้รับผลสำเร็จจากกระแสโลกยุคใหม่ทางเศรษฐกิจ และโอกาสจากการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่อีกด้านหนึ่ง ก็มีเกิดการแสที่ต่อต้านเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และความขัดแย้งทางการค้าอย่างรุนแรง ระหว่างการประชุมเอเปค นายสี จิ้นผิง เรียกร้องให้สร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เสรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการชี้ทิศทางและเป้าหมายสำหรับการพัฒนาในอนาคตของเอเชียแปซิฟิก

เช่นเมื่อเร็วๆ นี้ จีนได้จัดงานนิทรรศการสินค้านำเข้านานาชาติครั้งแรก โดยมียอดมูลค่าการสั่งซื้อสูงถึง 57,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้คนเห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้มาจากการเปิดตลาดของจีน และระหว่างการประชุมเอเปค บรรดาผู้นำประเทศต่างๆ แสดงว่า จะสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี สนับสนุนบทบาทองค์การการค้าโลก

.

ประการที่สอง ความร่วมมือแห่งเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ การ“สร้างสรรค์นวัตกรรม” ปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิตอลกลายเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิตรอบใหม่ สมาชิกเอเปคพากันออกแผนการยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล แต่เนื่องจากระดับเทคโนโลยีบางประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ จึงเผชิญกับความยากลำบาก

ในเรื่องนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเสนอว่า “เศรษฐกิจดิจิตอลเป็นทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก” “ทุ่มกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถด้านดิจิตอล”  ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า จีนยินดีร่วมแบ่งปันผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจดิจิตอลกับเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก อันที่จริง จีนเป็นประเทศใหญ่ด้านดิจิตอล และกำลังนำผลสำเร็จด้านการค้าปลีกออนไลน์ การจ่ายเงินเคลื่อนที่และเทคโนโลยีอื่น ๆ มาช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศในเอเชียแปซิฟิก

 PORT MORESBY, Nov. 17, 2018 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping (R) is welcomed by Papua New Guinea (PNG) Prime Minister Peter O’Neill ahead of a dialogue between APEC leaders and representatives from the APEC Business Advisory Council in Port Moresby, Papua New Guinea, on Nov. 17, 2018. Xi Jinping also delivered a keynote speech titled Jointly Charting a Course Toward a Brighter Future while attending the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit held here on Saturday. (Xinhua/Pang Xinglei)  
 BEIJING, Nov. 17, 2018 (Xinhua) — A helicopter flies near the Leaders’ Conference Centre in Port Moresby, Papua New Guinea, on Nov. 14, 2018. (Xinhua/Lui Siu Wai)

ประการที่สาม การพัฒนาของเอเชียแปซิฟิกควรยอมรับความหลากหลาย ประเทศต่างๆ ล้วนอยากจะใช้ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล แต่พื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิตอลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในบางประเทศค่อนข้างอ่อนแอ จึงตกอยู่ในสภาพที่ล้าหลัง

ในเรื่องนี้ นายสี จิ้นผิงเรียกร้องให้เคารพและยอมรับความหลากหลายของประเทศต่างๆ เคารพซึ่งหนทางการพัฒนา ปฏิบัติตามพิมพ์เขียวการเชื่อมต่ออย่างแท้จริง สร้างโอกาสการพัฒนาและช่องว่างให้กับประเทศต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพัฒนาไปอย่างสมดุล เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

.

การเชื่อมต่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาร่วมกัน เช่น โครงการ  “ 1 แถบ 1 เส้นทาง” ที่จีนริเริ่มนั้น ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ปี 2017 ยอดการนำเข้าและส่งออกระหว่างจีนกับประเทศรายทาง    “ 1 แถบ 1 เส้นทาง”สูงถึง 1.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สร้างโอกาสการมีงานทำ 244,000 ตำแหน่ง ให้กับประชาชนประเทศรายทาง นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่า โครงการสร้างสรรค์“ 1 แถบ 1 เส้นทาง”กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว

.

การประชุมสุดยอดเอเปค ที่ปาปัวนิวกินีสิ้นสุดลงแล้ว ก้าวใหม่ของเอเชียแปซิฟิกกำลังจะเกิดขึ้น จีนเสนอปัจจัยสำคัญในการผลักดันและคุ้มครอง 3 ประการคือ เขตการค้าเสรีเชื่อมต่อทั่วทุกด้านและเศรษฐกิจดิจิตอลที่มีความหลากหลาย กระบวนการความร่วมมือของเอเชียแปซิฟิกจะเผชิญกับการท้าทาย ประเทศต่างๆ ควรยึดถือแนวคิดหลักที่ว่า “เปิดกว้าง สร้างสรรค์ นวัตกรรม และยอมรับความหลากหลาย” จัดการข้อขัดแย้งด้วยการเจรจา ร่วมกันรับมือกับความท้าทาย จึงจะสามารถนำพาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ไปสู่อนาคตที่ดีงามมากยิ่งขึ้น