การประชุมรำลึก 30 ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน-อาเซียน

0
2

 

ร่วมอนาคตที่ดีงาม  ร่วมสร้างบ้านหลังเดียวกัน

สุนทรพจน์ของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนในการประชุมรำลึก 30 ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน-อาเซียน

วันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2021

 

เรียน สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไนที่เคารพ และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน

 

ข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบกับท่านทั้งหลายผ่านออนไลน์  เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองจีน-อาเซียนสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาครบรอบ 30 ปี  ร่วมกันทบทวนผลสำเร็จการพัฒนา สรุปประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และวาดพิมพ์เขียวในอนาคต

ตลอด 30 ปีของความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน- อาเซียน  เราทั้งสองฝ่ายได้ผ่านกระบวนการที่ไม่ธรรมดา  ช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเป็น 30 ปีที่ก่อเกิดโลกาภิวัฒน์ให้ลงลึก  และสถานการณ์ระหว่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง  และเป็น 30 ปีที่จีน-อาเซียนคว้าโอกาสแห่งยุคสมัย และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด  เราได้ขจัดเมฆดำจากสงครามเย็น  และร่วมกันปกป้องเสถียรภาพส่วนภูมิภาค  เราชี้นำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก  และส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน  โดยทำให้ประชากรจำนวนกว่า 2,000 ล้านคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  เราได้แผ้วทางสายหนึ่งที่มีอนาคตสดใส  กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน  ร่วมมือและได้ชัยชนะร่วมกัน  ได้ก้าวสู่ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันและผูกพันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  อีกทั้งได้สร้างคุณูปการสำคัญเพื่อภารกิจความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

วันนี้  เราได้ประกาศการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน-อาเซียนอย่างเป็นทางการ  นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย  ซึ่งจะเสริมพลังการขับเคลื่อนใหม่ต่อสันติภาพ  เสถียรภาพ  ความเจริญรุ่งเรือง  และการพัฒนาของส่วนภูมิภาคและของโลก

 

เพื่อนร่วมงานทั้งหลาย

ผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาได้รับประโยชน์จากความเชื่อมโยงติดต่อกันทางภูมิประเทศ วัฒนธรรมและมนุษยศาสตร์ ยิ่งแยกไม่ออกจากความที่พวกเราร่วมกันปฏิบัติตามกระแสการพัฒนาแห่งยุคสมัยอย่างแข็งขัน  ได้ทำการเลือกสรรทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องดังต่อไปนี้

1)  เคารพซึ่งกันและกัน  โดยยึดมั่นกฎเกณฑ์พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรมตะวันออกให้ความสำคัญว่า  “เรื่องที่ตนเองไม่ปรารถนา จะไม่ให้ผู้อื่นทำ”  การปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและอยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง เป็นความปรารถนาร่วมกันของเรา  เราริเริ่มหลัก 5 ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเจตนารมณ์บันดุง  ในบรรดาคู่เจรจาของอาเซียน  จีนเป็นประเทศแรกที่ได้เข้าร่วมสนธิสัญญาความร่วมมือฉันมิตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เราพิจารณาถึงความห่วงใยของกันและกัน  เคารพหนทางการพัฒนาของกันและกัน  ติดต่อสื่อสารกันอย่างมีความจริงใจเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกัน  เราจัดการความขัดแย้งและปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมโดยผ่านหลักการ “แสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง”  อีกทั้งร่วมกันปกป้องและส่งเสริมเชิดชูค่านิยมแห่งเอเชียด้วย

2)  ร่วมมือเพื่อได้ชัยชนะร่วมกัน  โดยเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติ  จีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน  การบรรลุความมั่นคงของบ้านเมืองและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน เป็นเป้าหมายร่วมกันของเรา  เราปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพส่วนภูมิภาคอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  เกาะติดประเด็นการพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ก่อตั้งเขตการค้าเสรีก่อนภูมิภาคอื่น  ร่วมกันสร้างสรรค์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางด้วยคุณภาพสูง  ร่วมกันผลักดันให้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อีกทั้งได้ส่งเสริมการพัฒนาอย่างครอบคลุมและความสุขของประชาชนส่วนภูมิภาคด้วย

3)  คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยปฏิบัติตามแนวคิดเป็นญาติพี่น้องกัน  มีความจริงใจและเอื้ออารีต่อกัน  จีนและอาเซียนเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นประเพณีร่วมกันของเรา  จีนและบรูไนต่างมีสุภาษิตว่า  ร่วมทุกข์ร่วมสุข  เราไปมาหาสู่กันเป็นประจำเหมือนเครือญาติ  ให้ความสำคัญในน้ำใจไมตรีต่อกัน  ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา  เวลามีเรื่องมงคลเบิกบานใจ เราก็จะเฉลิมฉลองร่วมกัน  เวลาประสบความทุกข์ยาก  เราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เราร่วมกันรับมือการท้าทายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวิกฤตการเงินเอเชีย  วิกฤตการเงินระหว่างประเทศ  และการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ทำให้เรามีจิตสำนึกมากยิ่งขึ้นต่อประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

4)  เอื้ออารีและเรียนรู้เข้าใจกัน  โดยร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิภาคนิยมที่เปิดกว้าง  ทั้งจีนและอาเซียนมีชนเผ่า  วัฒนธรรม  และศาสนาที่มีความหลากหลาย  ความหลากหลายและการครอบคลุมเป็นยีนร่วมกันของเรา  เราได้สั่งสมภูมิปัญญาอารยธรรมแห่งเอเชียตะวันออกที่ชี้นำให้เศรษฐกิจภูมิภาคเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามแนวคิดที่เปิดกว้าง  ส่งเสริมความร่วมมือส่วนภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนนำผ่านการปรึกษาหารือกันอย่างเสมอภาค  สร้างสรรค์แวดวงเพื่อนด้วยท่าทีเปิดกว้างไม่กีดกันผู้อื่น  อีกทั้งปฏิบัติตามหลักการที่ร่วมปรึกษาหารือกัน  ร่วมกันสร้างสรรค์และแบ่งปันกันอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

ประสบการณ์อันล้ำค่าตลอด 30 ปีที่ผ่านมาเป็นสมบัติร่วมกันของทั้งจีนและอาเซียน  ซึ่งเป็นพื้นฐานและหลักปฏิบัติของการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองฝ่าย    เราต้องทะนุถนอมและยึดมั่นให้ยืนยงสืบไป  และทำให้ประสบการณ์เหล่านี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการลงมือปฏิบัติต่อไปในอนาคต

เพื่อนร่วมงานทั้งหลาย

จีนมีสุภาษิตว่า  “การเดินทางไกลจะรู้ถึงขีดความสามารถของม้า  การอยู่ร่วมกันเป็นเวลายาวนานก็จะรู้ถึงใจคน”  จีนจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี  มิตรที่ดี  และหุ้นส่วนที่ดีของอาเซียนทั้งในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต  ข้าพเจ้าขอย้ำว่า  จีนจะยึดมั่นหลักการที่ถืออาเซียนเป็นการทูตประเทศรอบข้างที่จะพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก  สนับสนุนความสามัคคีและการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน  สนับสนุนอาเซียนเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างภูมิภาค  และสนับสนุนให้อาเซียนแสดงบทบาทมากยิ่งขึ้นในกิจการส่วนภูมิภาคและกิจการระหว่างประเทศอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

เมื่อเร็ว ๆ นี้  พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคฯชุดที่ 19  โดยสรุปผลสำเร็จและประสบการณ์การฟันฝ่าต่อสู้ตลอด 100 ปีของพรรคฯ  ปัจจุบัน  ประชาชนจีนกำลังมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อก้าวหน้าไปบนหนทางการสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน  การพัฒนาของจีนจะอำนวยโอกาสมากยิ่งขึ้นและเสริมพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อภูมิภาคและทั่วโลก  จีนยินดีร่วมมือกับอาเซียนพิจารณาจากสถานการณ์โลก  ขจัดการรบกวนต่าง ๆ  แบ่งปันโอกาส  และร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง  โดยจะปฏิบัติตามความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรม  ย่างก้าวใหม่สู่หนทางการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียนที่สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในอนาคต ข้าพเจ้ายินดีเสนอข้อเสนอ 5 ประการ

ประการแรก ร่วมกันสร้างบ้านที่สันติ หากปราศจากสันติภาพ ทุกอย่างล้วนไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ สันติภาพเป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเรา ทั้งยังเป็นความคาดหวังร่วมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประชาชนทุกประเทศ เราต้องเป็นผู้สร้างและผู้พิทักษ์สันติภาพในภูมิภาค ยืนหยัดดำเนินการเจรจาและไม่เผชิญหน้ากัน ยืนหยัดความเป็นหุ้นส่วนกันแต่ไม่สร้างความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรที่มีเงื่อนไขผูกมัด ร่วมกันรับมือกับปัจจัยลบต่างๆ ที่คุกคามและบ่อนทำลายสันติภาพ

เราต้องปฏิบัติตามแนวคิดพหุภาคีนิยมที่แท้จริง ยืนหยัดที่จะดำเนินการหารือเพื่อบริหารจัดการประเด็นระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ฝ่ายจีนต่อต้านลัทธิครองความเป็นเจ้าและการเมืองที่ถืออำนาจเป็นใหญ่อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ยินดีที่จะอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นมิตรในระยะยาว และร่วมกันรักษาสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค จีนจะไม่มีวันแสวงหาการครองความเป็นเจ้าอย่างเด็ดขาด และยิ่งไม่มีวันแสดงพฤติกรรม “ใหญ่รังแกเล็ก”

จีนสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการสร้างเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ และยินดีที่จะลงนามในพิธีสาร “สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยเร็วที่สุด

ประการที่สอง ร่วมกันสร้างบ้านที่สงบสุข การระบาดของโรคโควิด-19 ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า ในโลกนี้ไม่มีเกาะโดดเดี่ยวที่มีความปลอดภัยเต็มร้อยดำรงอยู่ ความปลอดภัยโดยทั่วไปจึงจะเป็นความปลอดภัยที่แท้จริง ฝ่ายจีนยินดีที่จะเริ่มข้อริเริ่มความร่วมมือ “โล่แห่งสุขภาพจีน-อาเซียน” ซึ่งรวมถึงการส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มจำนวน 150 ล้านโดส แก่ประเทศอาเซียนซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าตอบแทน เพื่อช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีน  การเพิ่มเงินทุนสมทบกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 อีก 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายการร่วมผลิตวัคซีนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคที่สำคัญ เพื่อยกระดับการสร้างหลักประกันด้วยตนเองของอาเซียน ตลอดจนการช่วยอาเซียนเสริมสร้างการสร้างสรรค์ระบบสาธารณสุขระดับพื้นฐานและการฝึกอบรมบุคคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความร้ายแรง

ภูมิภาคนี้ยังคงกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทั้งแบบดั้งเดิมและไม่ใช่แบบดั้งเดิมประเภทต่างๆ  จำเป็นต้องยึดมั่นในแนวคิดความปลอดภัยที่ “ร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือ และยั่งยืน” และลงลึกกระชับความร่วมมือในด้านการป้องกันประเทศ การต่อต้านการก่อการร้าย การค้นหาร่วมและการฝึกซ้อมทางทะเล การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการบริหารจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น

ต้องร่วมกันรักษาเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ เพื่อสร้างทะเลจีนใต้ให้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ ทะเลแห่งมิตรภาพ และทะเลแห่งความร่วมมือ

ประการที่สาม ร่วมกันสร้างบ้านที่เจริญรุ่งเรือง เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้เสนอข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันรับมือกับความท้าทาย ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเร่งการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติปี 2030 ข้อริเริ่มนี้สอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาของประเทศอาเซียน และสามารถสอดประสานและเพิ่มประสิทธิผลร่วมกับ “วิสัยทัศน์ร่วมแห่งประชาคมอาเซียนปี 2025” ได้

ฝ่ายจีนยินดีให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่อาเซียนอีก 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการต่อสู้กับโรคระบาดและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน ฝ่ายจีนยินดีที่จะดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศกับอาเซียน เริ่มการเจรจาข้อตกลง สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความรู้ด้านการพัฒนาจีน-อาเซียน จีนยินดีที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านการบรรเทาความยากจน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลและครอบคลุม

เราต้องทำให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแสดงบทบาทอย่างรอบด้าน เริ่มการสร้างสรรค์เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนเวอร์ชัน 3.0 โดยเร็วที่สุด ยกระดับการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ขยายความร่วมมือในแขนงงานใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว และร่วมกันสร้างนิคมสาธิตการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าด้วยนวัตกรรม

จีนมีตลาดภายในประเทศขนาดมหึมาซึ่งจะเปิดกว้างให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนเสมอ และยินดีที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการพยายามนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียนมูลค่า 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในห้าปีข้างหน้า

ต้องร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพสูง และดำเนินความร่วมมือกับวิสัยทัศน์ “อินโด-แปซิฟิก” ที่เสนอโดยอาเซียน จีนยินดีที่จะสร้างเขตสาธิตการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงในความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อีกระดับ และยินดีต้อนรับประเทศอาเซียนมีส่วนร่วมในการสร้างช่องทางใหม่ทางการค้าทั้งทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศ

ฝ่ายจีนจะเริ่มแผนการยกระดับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเสนอเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและนำไปใช้ได้จริงแก่อาเซียน 1,000 รายการ และจะสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน 300 คน ให้เดินทางมาประเทศจีนเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนภายในห้าปีข้างหน้า จีนขอริเริ่มให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารจัดการดิจิทัล และดำเนินการลงลึกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

ประการที่สี่ ร่วมกันสร้างบ้านที่สวยงาม การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้นเป็นพื้นฐานแห่งการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายจีนยินดีที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับอาเซียน เสริมสร้างการประสานนโยบายและการแบ่งปันประสบการณ์ และเชื่อมโยงแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในภูมิภาค ปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด และเสริมสร้างการแบ่งปันเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

ต้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงินสีเขียวและการลงทุนสีเขียว เพื่อให้การสนับสนุนแก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและคาร์บอนต่ำในภูมิภาค

ฝ่ายจีนยินดีที่จะเป็นผู้ริเริ่มแผนปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาสีเขียวทางการเกษตรจีน-อาเซียน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งและความยั่งยืนด้านการพัฒนาทางการเกษตรของประเทศต่างๆ

ต้องเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาของศูนย์ร่วมวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลจีน-อาเซียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสีฟ้า และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางทะเล

ประการที่ห้า ร่วมกันสร้างบ้านที่เป็นมิตร ต้องส่งเสริมค่านิยมร่วมของมวลมนุษยชาติอันได้แก่ สันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความเที่ยงธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ  ดำเนินการลงลึกแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อารยธรรมซึ่งกันและกัน และใช้ประโยชน์เอกลักษณ์และความได้เปรียบทางด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายในภูมิภาคนี้ให้ดี

ต้องพิจารณาอย่างแข็งขันเกี่ยวกับการฟื้นฟูการไปมาหาสู่กันของผู้คนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเป็นระเบียบ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนต่อไปในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรม การท่องเที่ยว คลังสมอง สื่อสารมวลชน และสตรี เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายรู้จักกัน ใกล้ชิดกันและหลอมรวมกันมากยิ่งขึ้น

อนาคตของจีนและอาเซียนเป็นของเยาวชน ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียนในด้านอาชีวศึกษาและการรับรองวุฒิการศึกษาซึ่งกันและกัน เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาชั้นนำจีน-อาเซียน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชน เป็นต้น

ปีหน้าเราจะต้อนรับงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งและเอเชียนเกมส์ที่เมืองหางโจวตามลำดับ จีนยินดีที่จะใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านกีฬากับประเทศอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

เพื่อนร่วมงานทั้งหลาย

ชาวจีนยุคโบราณกล่าวว่า “วิธีการที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมย่อมจะประสบความสําเร็จ หากทำอะไรโดยพึ่งพาประชาชนก็ย่อมจะประสบความสําเร็จเช่นกัน” ขอให้พวกเรานำความใฝ่ฝันชีวิตอันดีงามของประชาชนมาไว้ในหัวใจ แบกรับภารกิจแห่งยุคสมัยในการรักษาสันติภาพและส่งเสริมการพัฒนาไว้บนไหล่ ร่วมมือกันก้าวไปข้างหน้าและฟันฝ่าต่อสู้ต่อไป เพื่อสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และร่วมกันสร้างภูมิภาคและโลกให้เจริญรุ่งเรืองและงดงามยิ่งขึ้น!

 

แปลเรียบเรียงโดย

ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)