สัมมนา “E-Logistics” อัปสกิล-ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทยด้วยเทคโนโลยี

0
1

DPU จัดสัมมนา “E-Logistics” อัปสกิล-ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทยด้วยเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 16-18 กันยายนที่ผ่านมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และบริษัท บี เอส เอกซ์เพรส (BS Express) จัดงานสัมมนา “E-Logistics” พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรม Bay Beach รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

โดยในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ และ Workshop ในหัวข้อต่างๆ อาทิ E-Organization Management การบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยี, การประยุกต์เทคโนโลยีในองค์กรโลจิสติกส์, E-Logistics Operations การปฏิบัติการขนส่ง, National Single Window, E-Vehicle Management ด้านยานพาหนะ, E-Customers Relationship ด้านลูกค้าและภายนอก, E-Safety Management ผู้บริหารในด้านความปลอดภัย และ E-Human Resources Management ด้านพนักงาน เป็นต้น

ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างมาก เนื่องจากการขยายตัวของ E-Commerce ซึ่งเข้ามามีบทบาทแทนที่การค้าปลีกแบบเดิม รวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการขนส่งและซ่อมบํารุง ส่งผลให้ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์เติบโตและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นมาก แต่เทคโนโลยีโลจิสติกส์ของไทยยังเติบโตไม่ทันการเปลี่ยนแปลง แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

“ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยยังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาการให้บริการลูกค้าน้อยมาก และยังไม่สามารถนําแนวคิดด้าน E-Logistics มาใช้ในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการ” ดร.ภูมิพัฒณ์ กล่าว

ดร.ภูมิพัฒณ์ กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (E-Logistics) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพิ่มสมรรถนะและยกระดับมาตราฐานการทำงานด้านการให้บริการโลจิสติกส์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านโลจิสติกส์ ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรจัดงานสัมมนานี้ขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นอกจากงานสัมมนาดังกล่าว ทางโครงการยังมีการจัดอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม (Pre – audit) ในการเตรียมเอกสารที่จะยื่นตรวจสอบมาตรฐานขององค์กร (Q-MARK) ให้กับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อีกด้วย โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม Bay Beach จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจที่ทำงานในสายงานโลจิสติกส์เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @e-logistics