จีนมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศมหาอํานาจด้านการศึกษา

0
1

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2023 กรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นองค์กรและองค์กรชั้นนําของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดําเนินการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา

โดยนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้วางแผนในการเร่งสร้างประเทศมหาอํานาจทางการศึกษา

ในยุทธศาสตร์การปกครองประเทศของนายสี จิ้นผิง การสร้างประเทศมหาอํานาจด้านการศึกษาเป็นผู้นําทางยุทธศาสตร์ในการสร้างประเทศมหาอํานาจสมัยใหม่อย่างรอบด้าน เป็นการสนับสนุนที่สําคัญสําหรับการบรรลุการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาตนเองของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทุกคน เป็นโครงการพื้นฐานในการส่งเสริมการฟื้นฟูของประชาชาติจีนที่ยิ่งใหญ่ด้วยความทันสมัยแบบจีนอย่างรอบด้าน

ในมาตรการที่เป็นรูปธรรมของการสร้างประเทศมหาอํานาจด้านการศึกษาของนายสี จิ้นผิง จะเห็นได้ว่ามีการสนับสนุนการนําความทันสมัยแบบจีนเป็นหน้าที่หลัก รวมถึงการบรรลุความทันสมัยของแนวคิดการศึกษา ระบบ เนื้อหาและวิธีการ

นายสี จิ้นผิงเสนอว่า การพัฒนาคุณภาพและการบริการเป็นภารกิจสําคัญในการสร้างประเทศมหาอํานาจทางการศึกษา จีนจําเป็นต้องวางแผนและผลักดันการสร้างระบบประเทศมหาอํานาจด้านการศึกษา ประเทศมหาอํานาจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประเทศมหาอํานาจด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน เพื่อผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพ

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนจะยังคงยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่เปิดกว้าง ใช้ทรัพยากรการศึกษาและองค์ประกอบด้านนวัตกรรมระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้จีนเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของโลกที่มีอิทธิพลอย่างมาก

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)