ส่องแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน 9 ด้าน ในปี 2024

0
1

เดือนธันวาคม มีการประชุมสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางและแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในปีค.ศ. 2024 นั่นคือ การประชุมงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางประจำปี (Annual Central Economic Work Conference)

ล่าสุด ยังมีการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ภาคการเงินของจีนว่า การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้คาดว่า จะอยู่ที่ประมาณ 5.2 เปอร์เซ็นต์ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เกิน 126 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 17.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวถึงเศรษฐกิจจีนในปีนี้ว่า เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวและเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการพัฒนาคุณภาพสูง แต่มีความท้าทายคือ การกระตุ้นการไหลเวียนของเศรษฐกิจในประเทศ การรับมือและปรับตัวกับความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก

ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในปีหน้าจำเป็นต้องทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับโครงสร้างเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้นโยบายการคลังเชิงรุก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการผลิตด้วยการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ  ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก และให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว

โดยที่ประชุมได้กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ 9 ด้าน ได้แก่

  1. ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้จีนป็นผู้นําในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เช่น อุตสาหกรรมอวกาศ เทคโนลยีควอนตัม
  2. มุ่งขยายอุปสงค์ในประเทศ โดยกระตุ้นการบริโภคที่มีศักยภาพและส่งเสริมการลงทุนให้เป็นวงจรที่สมดุลควรส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การบริโภคสีเขียวและการบริโภคด้านสุขภาพ การกีฬา การท่องเที่ยว และพัฒนาแบรนด์จีนให้ทันสมัย
  3. ปฏิรูปในเรื่องต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีจุดขาย
  4. ยกระดับการพัฒนาที่มีมาตรฐานสูง ส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ขยายการค้าดิจิทัล การส่งออก และอีคอมเมิร์ซ
  5. แก้ปัญหาความเสี่ยงในเรื่องสําคัญต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ปราบปรามอาชญากรรมการเงินอย่างเข้มงวด
  6. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรรมในพื้นที่ชนบท
  7. ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองควบคู่การพัฒนาชนบทอย่างบูรณาการ
  8. รักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลระบบนิเวศ ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ สร้างจีนให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาสีเขียว
  9. ให้ความสำคัญกับยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ด้อยโอกาส และดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2024 ทั้ง 9 ด้านนี้ จะเป็นแรงขับสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจจีนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จะเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญของในการผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเติบโตด้วย

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย