สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ได้นายกสมาคมคนใหม่

0
756

สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีดร.กฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประจำปีบริหาร ‭2559-2561‬ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ตเกลสแลนด์

เนื่องจากครบวาระการบริหารงานประจำปี ‭2559-2561‬ แล้ว จึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และนายกสมาคมท่านใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และนพ.จิระชัย อมรไพโรจน์ กรรมการ และสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริหารประจำปีบริหาร ‭2561-2563‬ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะต้องเป็นสมาชิกสามัญเท่านั้น การเลือกตั้งมีจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด 9 คน ในกรรมการ 9 คน เมื่อได้รับเสียงเอกฉันท์แล้วจะต้องไปโหวตเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม

ผลการเลือกตั้งดังนี้
1. นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
2. นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล เป็นอุปนายก
3. นายวรพล อึ่งตระกูล เป็นอุปนายก
4. นายวีรภัสร์ จันทโร เป็นอุปนายก
5. นางสาวศลิษา ลิ่มสกุล เป็นอุปนายก
6. นายธนวัต อ่องเจริญ เป็นอุปนายก
7. ดร.ศิริภัทรา คูสุวรรณ ณ ระนอง เป็นอุปนายก
8. นายยุทธนา สงวนนาม เป็นอุปนายก
9. นายพาฤทธิ์ ดำริธรรมนิจ เป็นอุปนายก

การจัดการประชุมมีการบรรยาย Hotel Performance Benchmarking การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประกอบการโรงแรม โดยคุณนิคม เจนศิริรัตนากร ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท Horwath HTL จำกัด และบรรยายหัวข้อ Facebook for Hotel Business Growth การใช้ Facebook สำหรับการเติบโตของธุรกิจโรงแรม โดยคุณสุพลชัย กีรติขจร Managing Director บริษัท Binary จำกัด และจัด Marketing Clinic โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากหลายเอเย่นต์ทัวร์ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ที่มาร่วมงานอีกด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ‭089-6505873‬ อีเมล:‭[email protected]