สถาบันอาหาร รับสมัครผู้ประกอบการ ยกระดับธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)

0
342
สถาบันอาหาร รับสมัครผู้ประกอบการ ยกระดับธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)

สถาบันอาหารกำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ หรือ Functional Foods, อาหารทางการแพทย์ หรือ Medical food หรืออาหารสำหรับผู้สูงวัย, อาหารอินทรีย์ หรือ Organic Foods และอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม หรือ Novel Foods มีเป้าหมายในระยะแรกนี้จำนวน 57 โรงงาน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกระดับธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต, ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์, การกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตอาหาร, จัดทำระบบความปลอดภัยในโรงงานอาหาร หรือจัดทำระบบมาตรฐานอินทรีย์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการกำหนดแผนการผลิตอาหาร Future food เช่น การวางผังการผลิต การตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในโรงงานอาหารเบื้องต้น การตลาดและแผนธุรกิจ การให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยี กำหนดกระบวนการผลิตหรือยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นเพื่อขยายการลงทุนอีกด้วย”

สถาบันอาหาร รับสมัครผู้ประกอบการ ยกระดับธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ สถาบันอาหาร อยู่ระหว่างการดำเนินงาน “โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)” เพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาค อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทย รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลกเมื่อถึงคราวที่โครงการประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีกว่าที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอน

สถาบันอาหาร รับสมัครผู้ประกอบการ ยกระดับธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) สถาบันอาหาร รับสมัครผู้ประกอบการ ยกระดับธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับทางสถาบันอาหารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://fic.nfi.or.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม คุณเครือวัลย์ และคุณมยุรา โทร. 092 390 7799 , 081 177 0848 , 02 886 8088 ต่อ 9400 อีเมล [email protected], [email protected]