สพฐ. อบรมเข้มนักเรียน “ผลิตหนังสั้น” ต่อยอดสู่เวทีระดับชาติ

0
365
สพฐ. อบรมเข้มนักเรียน “ผลิตหนังสั้น” ต่อยอดสู่เวทีระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำนักเรียนที่ชนะเลิศระดับภาคฯ ในการทำหนังสั้น มาอบรมต่อยอดความรู้การทำหนังสู่การประกวดระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2560 โดยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ม.ค.60 ที่โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น” แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคซึ่งเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคละ 12 ทีม ใน 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขา คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การจัดการอบรมดังกล่าว ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการประกวดภาพยนตร์สั้น (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นให้กับครู นักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากระดับภาคเข้ารับการอบรม เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านเทคโนโลยี และทำให้ครูปรับแนวทางการเรียนการสอนให้เด็กได้มีโอกาสเห็นและปฏิบัติจากประสบการณ์จริงมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น ตลอดจนเป็นการยกระดับการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนา “ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา ที่รองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้กำกับและผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน

สำหรับนักเรียน 48 ทีมจาก 4 ภูมิภาคนี้ จะเข้าร่วมการแข่งขันในการประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ที่จะถึงนี้

สพฐ. อบรมเข้มนักเรียน “ผลิตหนังสั้น” ต่อยอดสู่เวทีระดับชาติ สพฐ. อบรมเข้มนักเรียน “ผลิตหนังสั้น” ต่อยอดสู่เวทีระดับชาติ สพฐ. อบรมเข้มนักเรียน “ผลิตหนังสั้น” ต่อยอดสู่เวทีระดับชาติ สพฐ. อบรมเข้มนักเรียน “ผลิตหนังสั้น” ต่อยอดสู่เวทีระดับชาติ สพฐ. อบรมเข้มนักเรียน “ผลิตหนังสั้น” ต่อยอดสู่เวทีระดับชาติ