ผู้ประกอบการแฟชั่นควรปรับตัวให้ทันต่อนโยบาย Made in China

0
157
คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มาบรรยายโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นยุค 4.0 ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ หอสมุด DPU อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขา อุตสาหกรรมแฟชั่น (NEC FASHION)
 
โดยสาระสำคัญที่อยากจะฝากให้ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นคือ จากประสบการณ์ที่สังเกตเปรียบเทียบวิเคราะห์ทั้งโมเดลธุรกิจของจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับ Business model เพื่อความอยู่รอดในอุตสาหกรรม เพราะอุตสาหกรรมแฟชั่นจีนตอนนี้กำลัง Scale Down เพื่อCustomize ให้ลูกค้า ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่ายในซัพพลายเชน เพิ่มความยืดหยุ่น
 
อีกทั้งได้รับการส่งเสริมสร้างแบรนด์จากนโยบาย Made in China ทำให้ผู้กระกอบการจีนขยายตัวได้ไว ผู้ประกอบการจึงควรเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ปรับการบริการให้เป็นแบบ Quick Response และเน้นการสื่อสารแบบ 100%Digital Marketing
 
ทั้งนี้การปรับในระดับ Business Model สำคัญมากสำหรับความอยู่รอดของธุรกิจแฟชั่น ในยุคปัจจุบัน