​รมว.ศธ. หารือ UNICEF Thailand ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

0
204

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายโธมัส ดาวิน (Mr. Thomas Davin) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานประเทศไทย (UNICEF Thailand) เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้จริง ไม่ใช่มีแต่คำที่เป็นนามธรรมแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ PISA พบว่าเด็กไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงเห็นด้วยกับแนวทางการลดความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในมิติต่าง ๆ ของยูนิเซฟ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการผลิตตำราเรียนเพื่อแจกให้เด็กได้เรียน จึงขอความร่วมมือยูนิเซฟเสนอความคิดเห็นในส่วนนี้ด้วย เพราะที่ผ่านมามีตำราเรียนจำนวนมาก เนื่องจากเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ เสนอตำราเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา แต่โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่เลือกใช้ตำราเรียนของรัฐ

เรื่องสำคัญที่จะขอความร่วมมือจากยูนิเซฟ คือ การร่วมกันดำเนินการหรือพิจารณาวิธีการที่ทำให้เด็กไทยสนใจหรือต้องการเรียนหนังสือ รวมทั้งการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนหรือและเด็กปฐมวัยให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพราะปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ออกนอกระบบการศึกษา อีกทั้งเด็กตกหล่นในประเทศไทยก็มีจำนวนมากเช่นกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเร่งแก้ปัญหานี้ด้วยการสำรวจอัตราการเข้าเรียนและอัตราการไม่ได้เข้าเรียนอย่างชัดเจน และอีกเรื่องที่สำคัญมาก คือ การให้ความสำคัญกับประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร

ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ใช้ One Size Fits All หรือตัดเสื้อตัวเดียวแล้วใช้กับทุกคน  โดยจะไม่ดำเนินการตามนโยบายหรือสิ่งที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาด้วย

นายโธมัส ดาวิน กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือกับยูนิเซฟในการดำเนินงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS), การสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งเป็นระบบการศึกษาพื้นฐานที่ภาครัฐให้การอุดหนุน, การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน, การสำรวจวิธีการสอนของครูในชั้นเรียนเพื่อนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น, การส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน, ส่งเสริมหลักสูตรการสอนเรื่องเพศศึกษา, การวิเคราะห์อัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัยและมัธยมศึกษา, การพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทั้งในระบบและนอกระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการบูรณาการทักษะชีวิตโดยได้มีการจัดทำคู่มือทักษะชีวิต เป็นต้น

ทั้งนี้ ยูนิเซฟพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ด้วยประเด็นสำคัญที่ยูนิเซฟกำลังเร่งดำเนินการในเวลานี้ คือ การลดความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย