สมเด็จพระสังฆราชฯ เททองจัดสร้างพระพุทธอโรคยาเทวราชา

0
520

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ เททองจัดสร้างรูปหล่อและเหรียญจำลองพระพุทธอโรคยาเทวราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ มณฑลพิธีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โครงการจัดสร้างพระพุทธอโรคยาเทวราชา องค์จำลอง เป็นโครงการที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระุจลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาพยาบาลและแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาไปสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ยังขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการรักษาพยาบาล สำหรับรายได้อีกส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
รูปหล่อและเหรียญที่จะจัดสร้างขึ้นประกอบด้วย


๑. รูปหล่อเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๓๙๙ ราคาจององค์ละ ๙,๐๐๐.- บาท
๒. รูปหล่อเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๓๙๙ ราคาจององค์ละ ๑๘,๐๐๐.- บาท
๓. เหรียญเนื้อทองแดง จำนวน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ ราคาจองเหรียญละ ๓๐๐.- บาท
๔. เหรียญเนื้อเงิน จัดสร้างตามจำนวนที่มีผู้สั่งจอง ราคาจองเหรียญละ ๒,๕๐๐.- บาท
๕. เหรียญเนื้อทองคำ น้ำหนัก ๒๒.๒๔ กรัม (ประมาณ ๖ สลึง) จัดสร้างตามจำนวน
ที่มีผู้สั่งจอง ราคาจองเหรียญละ ๔๙,๙๙๙.- บาท


สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งจองทางไปรษณีย์ไทย หรือทางเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ หรือจนกว่าของจะหมด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๙๔๐๐