เตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12

0
206

กระทรวงแรงงานเตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ไทยเป็นเจ้าภาพ
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าหลังการประชุมคณะกรรมการการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561ซึ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฯ ทุก 2 ปี และบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio–Cultural Community Blueprint) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียน เกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคต

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยเบื้องต้นกำหนดจำนวนสาขาที่จะจัดงานแข่งขัน 24 สาขา โดยยึดตามแนวทางสาขาที่มีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย และสาขาที่จะจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้สาขาแข่งขันอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดแข่งขัน ซึ่งมีผู้แทนจากสมาชิกทุกประเทศร่วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนกันยายนศกนี้
พลเอก ศิริชัย กล่าวต่อไปว่า สาขาที่จัดแข่งขันแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ อาทิ สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ฯลฯ (2) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร สาขาเว็บดีไซน์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ อาทิ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (5) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร อาทิ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น สาขาปูกระเบื้อง และ (6) กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม อาทิสาขาเสริมความงาม สาขาแต่งผม สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาประกอบอาหาร


สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อกำหนดหน่วยงานที่ต้องดูแลและรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำเนินการในวันแข่งขัน ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานมีประสิทธิภาพ และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าแข่งขันด้วย อาทิ การประสานขอความร่วมมือจาก กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการจัดกิจกรรม One School One Country สำนักงานตำรวจ ในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการรักษาความปลอดภัยแก่คณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน กรมอาเซียน เพื่อดูแลในเรื่องวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับกิจกรรมของอาเซียน กรมศุลกากร เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขัน รวมทั้งการนำเข้า-ส่งออกลังเครื่องมือของผู้เข้าแข่งขันจากประเทศอาเซียน กรมเสมียนตรา ดูแลเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่เยาวชนไทยที่เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันเกี่ยวกับกิจการสัสดี กรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวก การจัดระบบการจัดระเบียบการขนส่งทางบก การจราจรที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงานแข่งขัน กรมส่งเสริมอุสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการคลัง เพื่อดูแลด้านงบประมาณ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมจัดนิทรรศการ จัด Job fair ระหว่างการจัดงานแข่งขัน พร้อมเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสถานประกอบการและแรงงานเข้าเยี่ยมชมงานด้วย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมานั้น มีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การจัดงานแข่งขันฝีมืออาเซียน มีความสมบูรณ์ สร้างความประทับใจแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เน้นย้ำที่สุดคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวแทนและผู้เข้าแข่งขัน พลเอก ศิริชัยกล่าว