โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

0
391

วันที่ 13 พ.ค.60 : ดร.ขัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ณ จังหวัดเชียงใหม่

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรม ในการรวบรวมองค์ความรู้ จากพ่อครูแม่ครู และปราชญ์ชาวบ้าน ในการถ่ายทอด ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กับลูกหลาน และผู้สนใจในท้องถิ่น ได้เกิดการเรียนรู้และ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น ที่มีอยู่ ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสืบสานความรู้ที่บรรพบุรุษ ได้สั่งสมมา ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไป

องค์ความรู้ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเปิดสอน อาทิเช่น ภาษาล้านนา ดนตรีพื้นเมือง จักรสาน แต่งคร่าว-ซอ ฟ้อนพื้นเมือง วาดรูปล้านนา ทำตุง-โคม ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง ของเล่นเด็กพื้นบ้าน ทอผ้า การปั้น แกะสลัก และวิชาด้านสล่า เมือง เป็นต้น