เจาะลึกยุทธศาสตร์ One Belt, One Road ดันไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน

0
747
พิธีเปิดการสัมมนา “ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road”

เจาะลึกยุทธศาสตร์ One Belt, One Road ผลักดันไทยใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค เชื่อมโยงจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรี่ส์ 3 “ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road” เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนากรมการค้าต่างประเทศ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญตลาดจีนอย่างนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทยจีน มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจตลาดจีนถึงที่มาที่ไปของนโยบายดังกล่าว และโอกาสที่ไทยจะได้รับจากนโยบายนี้ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญตลาดจีนท่านอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน

นายยอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวรายงานการสัมมนา

นายยอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การดำเนินนโยบาย One Belt, One Road ของจีน กรมการค้าต่างประเทศมองว่า ไทยจะได้ประโยชน์ในการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะไทยเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางทะเล โดยทางทะเลไทยมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ขณะที่ทางบกไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงจีนกับประเทศในอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางถนนและรถไฟ

นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดการสัมมนา

นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า หัวข้อในการสัมมนาในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆ ประเทศจับตามอง ยุทธศาสตร์ใหม่ของจีน One Belt, One Road หรือหนึ่งแถบหนึ่งทางเส้นเป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนโดยผู้นำสีจิ้นผิง ได้นำเสนอภายใต้สโลแกนที่เรียกว่า China Dream ให้มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ ในเวทีโลก โดยเน้นย้ำว่ายุทธศาสตร์ One Belt, One Road ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ด้วยยุทธศาสตร์นี้จะเชื่อมโยง 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ เส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt) เชื่อมโยงทางทิศเหนือ และทิศใต้ของเอเชียกลาง เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และทวีปยุโรปเข้าด้วยกัน ส่วนที่สองคือ เส้นทางสายไหมทางทะเล ศตวรรษที่21 (The 21st Century Maritime Silk Road) เชื่อมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และแอฟริกาเหนือ

นอกจากนี้จีนยังมีเครื่องมือที่สำคัญนั่นคือธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (Asia Infrastructure Investment Bank – AIIB) ที่จีนต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เอไอไอบีจึงเป็นแหล่งลงทุนหรือเป็นทางเลือกของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ต้องการเงินทุนเพื่อไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อการขยายตัวเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในการที่จะเชื่อมโยงกับเส้นทางของจีนทั้งทางบกและทางน้ำ

ในส่วนของประเทศไทยนั้นจะได้ประโยชน์เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในเส้นทางสายใหม่ทางทะเลที่จีนให้ความสำคัญ ทั้งนี้สิ่งที่รัฐบาลไทยผลักดันคือการเชื่อมโยง One Belt, One Road กับเขตเศรษฐกิจพิเศษแหลมฉบังด้านตะวันออก โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจประเทศไทยกับประเทศจีนได้

อภิปรายประเด็น “เจาะลึกนโยบายจีน” The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road”

นอกจากนี้มีการอภิปรายประเด็นเจาะลึกนโยบายจีน” The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร เลขาธิการสภาธุรกิจไทยจีน , นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และรศ.ดร.อักษรศรี พาณิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อนี้ด้วย

เสวนาหัวข้อ “นโยบาย OBOR เส้นทางการค้าจีนไทยได้หรือเสีย”

ช่วงบ่ายของวันเดียวกันมีการเสวนาหัวข้อนโยบาย OBOR เส้นทางการค้าจีนไทยได้หรือเสียมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมอภิปราย อาทิ ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , .วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน , ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) และ .ดร. Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเสวนาในเรื่องนี้

รายงาน: ยุพินวดี คุ้มกลัด