ม.รังสิตจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่3

0
180

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกต่างๆ และ มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศมากมาย อาทิ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น , Salus University, Indian Council of Social Science Research, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Hanoi University of Science and Technology, Dewey International University, University of Northampton และ Nong Lam University

ผศ.ดร.นเรศ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ประธานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงานประชุมวิชาการว่า เป็นการสร้างเวทีอภิปรายสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ โดยธีมของงานในครั้งนี้คือ Integrated Innovation and Startup for the Future ทางทีมผู้จัดงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Building Innovation และ Startup ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์ Shaowei Chen จาก University of California และ South China University of Technology ศาสตราจารย์Matthew Parkinson จาก Pennsylvania State University จากประเทศสหรัฐอเมริกามาบรรยาย เสวนาและเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการและผู้เข้าร่วมงาน ในช่วงพิธีเปิดของงานประชุมวิชาการ

ทางด้าน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในพิธีเปิดว่า “ผมเชื่อมั่นว่าการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาตินี้ จะเติมเต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งในยุคของโลกที่มีแข่งขันสูง การปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนการสอน เพื่อที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรม การผลักดันการเกิดStartup ต่างๆจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เราไม่ควรผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้เฉพาะด้าน แต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรมุ่งเน้น ความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับให้บัณฑิตยุคใหม่เป็นผู้สร้างอนาคตของชาติ”

รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยข้อมูล ภายในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ว่า มีผู้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยมากกว่า 200 ชิ้น โดยมี 88 ชิ้นที่เป็นผลงานระดับนานาชาติ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนต่อไปในวงกว้าง

ทั้งนี้ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้ข้อมูลต่อไปว่า งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งนี้ได้มี นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมนำเสนอหลายผลงาน ซึ่งแสดงถึง นักศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการทำวิจัยมากขึ้น รวมถึงหาเวทีการนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเพื่อต่อยอดการคิดค้นนวัตกรรม ให้ไปเป็นผู้ประกอบการ หรือ นักธุรกิจ Startup ต่อไปในอนาคต