โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดทำโครงการผลักดันบุคลากรคิดค้นนวัตกรรมในการปฎิบัติงาน

0
387

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมในการปฎิบัติงาน” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ บุคลากรด้านงานสนับสนุนของทางโรงพยาบาลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกว่า 70 คน นายแพทย์อัครา พงคพนาไกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประธานโครงการได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ว่า มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการนำหลักการแนวคิด และ เทคนิคการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยได้เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรังสิต มาให้ความรู้ และ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรม

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก อาจารย์ประจำสาขาการการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  ได้กล่าวในฐานะวิทยากรว่า “ปัจจุบันได้มีการจำแนกประเภทนวัตกรรมออกเป็นหลายประเภท เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการให้บริการ และ นวัตกรรมในกระบวนการทำงาน โดยก่อนจะเริ่มคิดค้นนวัตกรรมในการการปฎิบัติงานภายในองค์กรได้นั้น ทุกคนจำเป็นต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กรของตนเองก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงาน เพื่อที่จะได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้”

วิทยากรอีกสองท่าน ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการลงทุน และ อาจารย์เนตรทิพย์ สุรศิริกุล หัวหน้าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มาร่วมเป็นโค้ชในการทำWorkshop โดยได้ระบุถึงเป้าหมายการสร้างนวัตกรรมว่า “การสร้างนวัตกรรมในสายงานของสุขภาพ (Health Care) นั้น เราควรมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย หรือ ผู้รับบริการ ดังนั้น การสร้างแรงบันดาลใจในการบริการ และ การระดมความคิด ต้องมาจากบุคลากรของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นหลัก ซึ่งได้สัมผัสเนื้องานแบบลงรายละเอียดโดยตรง การผลักดันบุคลากรให้คิดค้นนวัตกรรมในการปฎิบัติงาน รวมถึง การคิดนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเหลือ และ อำนวยความสะดวกทางการแพทย์ต่างๆ นั้นจะช่วยทำให้งานหลักขององค์กรมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ดร.กุลบุตร ยังได้ยกตัวอย่าง สินค้านวัตกรรม ถุงเท้าปกป้องเท้า ถุงเท้าสุขภาพที่ออกแบบพิเศษ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงวัย มาประกอบการอบรม”

นางสาวเจียมจิตต์ จุดาบุตร ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประธานกรรมการฝ่ายงานสารสนเทศและการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการการสร้างนวัตกรรมในการปฎิบัติงาน ได้กล่าวถึง ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้ว่า “โครงการนี้จะเป็นการสร้างความร่วมมือกันภายในองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิด ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมแบบ workshop ที่เปิดให้โอกาสผู้เข้าร่วมโครงการในการนำเสนอ และ คิดค้นนวัตกรรมที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ การทำระบบตามตัวแพทย์ในโรงพยาบาล ลูกคิดหลากสีใช้ในการนับจำนวนครั้งปัสสาวะและอุจจาระของคนป่วย หน้ากากป้องกันการติดเชื้อสำหรับผายปอด หรือ กรณีใช้ประกอบการทำCPR ระบบรอรับคิว และ นัดบริการผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น