ปธน.สี จิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม APEC CEO Dialogues

0
21

วันที่ 19 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุม APEC CEO Dialogues ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากกรุงปักกิ่ง พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา บรรลุการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กัน” โดยเขากล่าวเน้นว่า โลกเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่แบ่งแยกไม่ได้ ต้องลงลึกความร่วมมือระหว่างประเทศในการต้านการระบาดของโควิด-19อย่างรอบด้านและผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จีนกำลังพยายามสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่โดยยืนหยัดการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือกับประเทศต่าง ทั่วโลก เพื่อบรรลุการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กันพร้อมทั้งสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นร่วมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดจนทั่วโลก

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวชี้ว่า การระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงประชาคมมนุษยที่มีอนาคตร่วมกัน ประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโลกเป็นประชาคมที่มีอนาคตรวมกันที่แบ่งแยกไม่ได้ ทุกประเทศต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เชิดชูส่งเสริมเจตนารมณ์แห่งความเป็นหุ้นส่วน กระชับการแลกเปลี่ยนและประสานนโยบาย ลงลึกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการต้านโควิด-19 ยืนหยัดการสร้างเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้างพยายามเอาชนะการระบาดของโควิด-19 โดยเร็ว ตลอดจนพยายามบรรลุเป้าหมายให้เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน สมดุล และเป็นเอกภาพ  

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า พื้นฐานที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างมั่นคงและมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเราจะศึกษาการพัฒนาต่อไปข้างหน้าตามหลักวิทยาศาสตร์ ยืนหยัดปฏิบัติตามแนวความคิดการพัฒนาใหม่ ทั้งยังพยายามสร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา

ประการแรก เราจะขยายความต้องการภายในประเทศซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และให้การหมุนเวียนของเศรษฐกิจประชาชาติมีความคล่องตัว ลงลึกปฏิรูปโครงสร้างอุปทานต่อไปเพื่อนำมาซึ่งความสมดุลที่มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยดีในระดับสูง กล่าวคือ ให้ความต้องการขับเคลื่อนอุปทานและในทางกลับกันจะให้อุปทานสร้างความต้องการ

ประการที่สอง เราจะทุ่มเทกำลังขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ประการที่สาม เราจะลงลึกการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้ตลาดมีชีวิตชีวา เราจะมีความกล้าและใช้มาตรการมากขึ้นในการขจัดอุปสรรคทั้งด้านกลไกเชิงลึก สนับสนุนให้ระบบการบริหาและทักษะการบริหารประเทศมีความทันสมัยมากขึ้น

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า จีนรวมเข้ากับเศรษฐกิจโลก และระบบสากลอย่างลึกซึ้งมานานแล้ว การที่เราจะสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่นั้นไม่ได้หมายความว่าจีนจะทำการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแบบปิดภายในประเทศอย่างเด็ดขาด แต่หมายความว่าจีนจะทำให้เกิดการหมุนเวียนแบบเปิดทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนให้การหมุนเวียนคู่สนับสนุนซึ่งกันและกัน

ภายใต้รูปแบบการพัฒนาใหม่นี้ จีนจะสามารถปล่อยศักยภาพของตลาดออกมาได้อย่างเต็มที่และจะสร้างความต้องการมากขึ้นแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เราจะลดภาษีศุลกากรและต้นทุนธุรกรรมด้านต่าง เปิดเขตนำร่องที่ส่งเสริมและมีการสร้างนวัตกรรมการค้านำเข้าจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ภายใต้รูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา จีนจะเปิดประตกว้างขึ้นเพื่อร่วมแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จีนจะผลักดันเสรีภาพทางการค้าและการลงทุนต่อไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติก่อนการลงทุน (pre-establishment national treatment ) ระบบรายการข้อจำกัด และข้อห้ามสำหรับการลงทุนจากต่างชาติในจีน (negative list) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัททุนต่างชาติ ขยายการเปิดสู่ภายนอกของภาคบริการอย่างเป็นขั้นตอน พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เน้นระบบตลาด ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นแบบสากลต่อไป อีกทั้งจะมอบหมายให้เขตการค้าเสรีนำร่องมีสิทธิและอำนาจในการปฏิรูปมากขึ้น ตลอดจนยืนยัดสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและจะพยายามมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบบริหารเศรษฐกิจโลกมากขึ้น

ภายใต้รูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา จีนจะลงลึกความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและจะร่วมมือกับทั่วโลกเพื่อบรรลุการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กัน เราจะพยายามเข้าร่วมการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศ การรวมตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าโลกอย่างมีประสิทธิภาพ จีนยินดีที่จะร่วมมือกับภูมิภาค ประเทศ และบริษัทที่ต้องการร่วมมือกับจีน เราจะยึดหลักความเป็นพหุภาคี ร่วมปรึกษาหารือ และร่วมแบ่งปันกันขับเคลื่อนการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพในระดับสูงและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า เอเชียแปซิฟิกเป็นบ้านร่วมกันของเรา เมื่อปีที่แล้วข้าพเจ้าเสนอให้สร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งมีลักษณะเปิดกว้าง รวมตัวกัน พัฒนาด้วยพลังขับเคลื่อนจากนวัตกรรมเชื่อมต่อกัน และมีความร่วมมือที่อำวยประโยชน์แก่กัน เราต้องตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า เราเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ต้องผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความหวังของเราค่อย ๆ ปรากฏเป็นจริงขึ้นและนำความผาสุกมาสู่ประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวทิ้งท้ายว่า เราจะชนะการระบาดของโควิด-19 อย่างแน่นอน ขอให้เราร่วมมือกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยืนหยัดการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือ รวมทั้งให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศมีความคล่องตัว เพื่อร่วมสร้างและร่วมแบ่งปันอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดจนทั่วโลก

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางจีน-CMG