เปิดบ้าน Coding 42 Bangkok 

0
1
เปิดบ้าน Coding 42 Bangkok 
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
 
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Innovation and Technology Trends in Global Context: China”
 
พร้อมพูดคุยกับสองท่านผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา
รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล และ ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
 
Pre-register : https://forms.gle/7n5X3RPYovBkrsUL8
 
***************************************************
42 บางกอก เป็นสถาบันโปรแกรมเมอร์ ที่สร้างนักเขียนโปรแกรมและนักพัฒนาซอฟแวร์ ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของคนไทย ให้มีทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโครงสร้างของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ผนวกกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น การมีทักษะด้านดิจิทัลจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากของกลุ่มตลาดแรงงานดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
 
42 บางกอก เป็นหนึ่งในเครือข่ายของ เอ – กอล 42 ปารีส ประเทศฝรั่งเศสสถาบันโปรแกรมเมอร์ระดับชั้นนำโลก ที่สร้างโปรแกรมเมอร์ศักยภาพสูงมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-Based Learning มีทีมวิชาการจากฝรั่งเศสเป็นผู้ดูแลหลักสูตร เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแสวงหาความรู้บนพื้นฐานแนวคิดที่เชื่อว่า ความรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมร่วมกับความรู้ใหม่ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 
42 บางกอก เป็นหน่วยงานที่ต้องการบริการสังคมไทยในด้านดิจิทัล จึงได้ริเริ่มการสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการสร้าง “โอกาส” ให้ทุกคนได้แสวงหาความรู้ สามารถพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักตาม อัตลักษณ์ของสถาบันฯ คือ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” เนื่องจากวิธีการเรียนรู้ที่ 42 บางกอก ไม่มีการนั่งฟังเลคเชอร์ และไม่มีการสอบโดยอาจารย์ เพราะที่นี่เปิดเรียน 24 ชั่วโมง 7 วัน ผู้เรียนทุกคนคืออาจารย์ของกันและกัน