หมู่บ้านต้าจ้าย หนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมขององค์การการท่องเที่ยวโลก ปี 2022

0
0
ภาพ : องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ประกาศรายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวยั่งยืน 32 แห่ง จาก 18 ประเทศ ที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (Best Tourism Villages) ประจำปี 2022

โดยหมู่บ้านในประเทศจีน 2 แห่ง ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของปีนี้ คือ หมู่บ้านต้าจ้าย เขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง และหมู่บ้านจิงจู๋ นครฉงชิ่ง

สำหรับหมู่บ้านต้าจ้าย เป็นหมู่บ้านที่มีการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่น่าสนใจ “ต้าจ้ายโมเดล” กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ของจีน

หมู่บ้านต้าจ้ายตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองหลงเซิ่ง เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ อายุกว่า 2,300 ปี มีประชากรประมาณ 1,200 คน 270 ครัวเรือน มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นชาวเย้า (Yao) ภูมิประเทศของหมู่บ้าน เป็นภูเขาสูง ป่า และนาข้าว มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 66 ตารางกิโลเมตร

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ชาวบ้านหมู่บ้านต้าจ่ายเริ่มพัฒนาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรบนพื้นที่สูง ตามนโยบายของประธานเหมา เจ๋อตุง  ที่มีแนวคิดส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีงานมีรายได้

ปีค.ศ. 1990 หมู่บ้านต้าจ้ายเริ่มพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กลายเป็นต้นแบบของหมู่บ้านพึ่งตนเอง เอาชนะความยากจน และทำให้คนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อปี ค.ศ. 2003 มีการเริ่มพัฒนาหมู่บ้านต้าจ่ายให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว  ปีค.ศ. 2004 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนหมู่บ้านต้าจ้าย 32,000 คน จากนั้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปีค.ศ. 2019 ก่อนเกิดสถานการณ์ โควิด 19 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนต้าจ้าย 800,000 คน และปีค.ศ. 2021 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้มากกว่า 600,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 2,500 ล้านบาท

แม้จะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หมู่บ้านต้าจ้ายยังยึดหลักการทำหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ด้วยการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย อย่าง การมาสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเย้า (Yao) เช่น วิถีการทำนาขั้นบันไดแบบดั้งเดิม ประเพณีการเต้นรำของชาวเย้า และประเพณีประจำปี อย่าง Sun Clothes Festival

นอกจากนี้ ยังจะได้ชมทัศนียภาพความสวยงามของธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ มีบริการเคเบิลคาร์ และเฮลิคอปเตอร์ให้บริการนักท่องเที่ยว รวมไปถึงยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาการทำนา และพื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับผู้สนใจด้วย

จะเห็นได้ว่าหมู่บ้านต้าจ้ายมีจุดขายด้านการท่องเที่ยวหลายมิติ ทั้งเรื่องความหลากหลาทางชีวภาพ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ และชาบ้านต้าจ่ายยังหวงแหนและช่วยกันดูแลทรัพยากรของหมู่บ้านอย่างดี จนกลายเป็นเสน่ห์ของหมู่บ้านต้าจ้าย

หมู่บ้านต้าจ้ายวันนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบของจีน แต่เป็นหมู่บ้านต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างอยากมาสัมผัส

บทความ :  ประวีณมัย  บ่ายคล้อย