สกสว. และ STCSM นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0
0

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (Science and Technology Commission of Shanghai Municipality : STCSM) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MoU) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านชีวเภสัชภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้านปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ ธนาคารเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology Bank) โดยจะมีการร่วมกันสนับสนุนโครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญ เป็นต้น

โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (STCSM) เป็นหนึ่งในหน่วยงานของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ที่รับผิดชอบด้านกิจการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม มีหน้าที่ในกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “นครเซี่ยงไฮ้” เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่น่าสนใจ ที่ประเทศไทยสามารถนำมาเป็นต้นแบบ เพื่อดำเนินการให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ทั้งด้านการลงทุน การกำหนดมาตรการ นโยบายต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์และกระตุ้นความสนใจต่อการลงทุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยาก และเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะการกระตุ้นความสนใจของภาคเอกชน

นาย กง เจิ้ง นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีนโยบายให้นครเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติ 5 เรื่อง หนึ่งในนั้นคือเรื่องการวิจัยและพัฒนาปัจจุบันได้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากถึงร้อยละ 4.2 ของผลิตภัณฑ์รวมในนครเซี่ยงไฮ้ โดยแบ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่งที่มุ้งเน้นด้านเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการแพทย์ ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับพื้นที่ตามมณฑลต่าง ๆ ที่เอื้อกับการสร้างคนและผลิตองค์ความรู้ และศูนย์วิจัยและพัฒนานานาชาติ ที่มีจำนวนมากกว่า 500 แห่ง ยกตัวอย่าง “หัวเว่ย” ที่รวมบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพสูงกว่า 2 หมื่นคน เพื่อศึกษาวิจัยระบบ 5จี และ 6จี นอกจากนี้ นครเซี่ยงไฮ้ยังคงมีแผนที่จะดึงดูดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งจากวิสาหกิจต่างชาติและศูนย์วิจัยต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วย โดยมีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนของศูนย์วิจัยต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเมืองแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม

ในการลงนามความร่วมมือระหว่าง สกสว. กับ STCSM ยังมีการเปิดตัว “ธนาคารเทคโนโลยีสีเขียว” แพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยประเทศจีน เพื่อดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียว รองรับการพัฒนาคุณภาพสูงภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน ตามนโยบาย “สี จิ้นผิง” ​เป็นแห่งแรกในต่างประเทศ โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ในการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเดียวกันต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ที่มา : สกสว.