“ซีอาร์ไอ” เซ็น MOU “วารสาร REFORM” ร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวสารจีน-ไทย

0
209

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สถานีวิทยุนานาชาติแห่งประเทศจีน (ซีอาร์ไอ) และวารสาร REFORM วารสารการเมืองที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนจีนและไทย และพัฒนาการทำงานสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพร่วมกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากการสื่อสารในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อฉับไว ข่าวจากมุมโลกหนึ่งปรากฏในสื่อของอีกมุมโลกหนึ่งภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ผู้คนมีความสนใจที่หลากหลายมากขึ้น มิได้จำกัดแต่เฉพาะข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศของตน แต่ด้วยความหลากหลายและฉับไวนี่เองทำให้บางครั้งเกิดการสื่อสารผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ วิดีโอ หรือกราฟฟิกต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะปัญหาเรื่องกำแพงภาษา ความต่างทางวัฒนธรรม หรือการแข่งขันกันที่ความไวจนบางครั้งลืมคำนึงถึงความถูกต้องชัดเจน

ซีอาร์ไอ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนภาคภาษาไทยของจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความน่าเชื่อถือ จึงได้จับมือกับวารสาร REFORM ซึ่งเป็นวารสารรายเดือน (แจกฟรี) โดยกลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่คือ ฝ่ายบริหารของรัฐบาล พรรคการเมือง กรรมการปฏิรูปชุดต่างๆ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และสมาชิกรัฐสภา จึงได้ร่วมกันขยายช่องทางความร่วมมือในด้านสื่อสารมวลชน เพื่อขยายฐานผู้ฟัง ผู้ชม และผู้อ่านของกันและกันให้เพิ่มมากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากที่สุดร่วมกัน

รายงานโดย : ณจักร วงษ์ยิ้ม