เลขาธิการ กอศ. มอบนโยบายผู้บริหารอาชีวะ

0
192

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศว่า ขอให้ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะทุกคนนำนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ไปปฎิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษ การสร้างสถานศึกษาคุณธรรม การเปลี่ยนโรงเรียนเป็นโรงงาน และการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใสไร้ทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษาที่ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล นอกจากนี้ขอให้ผู้บริหารวิทยาลัยเร่งดำเนินโครงการอาชีวะภาคฤดูร้อนด้วย เนื่องจากโครงการนี้เป็นแนวคิดของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วแต่ยังไม่มีงานทำ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีการเปิดโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางในวันที 1 มี.ค.นี้

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า ส่วนการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพนั้น อยากให้ผู้บริหารทุกคนสร้างค่านิยมและสร้างแรงจูงใจให้เด็กมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยของตัวเองว่า เรียนอาชีวะแล้วจบมามีงานทำแน่นอน ซึ่งวิทยาลัยควรขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ผู้เรียนที่จบสายอาชีพว่า ไปทำงานในสถานประกอบการที่ไหน อย่างไรบ้าง เหมือนกับโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ว่า เด็กคนนี้แอดมิชชันได้มหาวิทยาลัยไหน รวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องการแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพในโรงเรียน สพฐ.ให้มากขึ้นด้วย ขณะเดียวกันอาชีวศึกษาจังหวัดจะต้องมีบทในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้มากขึ้นด้วย สำหรับเรื่องงบประมาณก็อยากให้วิทยาลัยเร่งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย เพราะเท่าที่ทราบวิทยาลัยยังใช้เงินอุดหนุนรายหัวไปจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ดังนั้นงบประมาณที่ได้รับไปก็ขอให้ทุกวิทยาลัยใช้เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย อย่างไรก็ตามขอให้สถานศึกษาเข้มงวดเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทย่างจริงจังด้วย