​เพิ่มการเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ให้เด็ก ม.ต้น

0
92

เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงยุติธรรม สร้างความรับรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎหมายให้กับประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายในระยะแรก ได้แก่ ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กโดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องหลักคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง การเคารพซึ่งกันและกัน การจัดการความขัดแย้ง ความตระหนักและการเรียนรู้การป้องกันตัวเองจากภัยที่จะเกิดขึ้น รู้จักแยกแยะจากภัยคุกคามต่างๆ โดยใช้สถานการณ์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้น ในบ้าน โรงเรียน และสังคมมาเรียนรู้

ทั้งนี้ จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมเพื่อพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนและครู คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้ในการเปิดภาคเรียนพฤษภาคมนี้ในบางกลุ่มและจะปรับใช้พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป ลักษณะกิจกรรมจะเป็นแบบสำเร็จรูปที่จะใช้ร่วมกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนปกติ