​เปิดหลักสูตรระยะสั้นผลิตคนอาชีวะ ป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์

0
343

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อผลิตนักศึกษาอาชีวะป้อนสู่สถานประกอบการ โดยมีดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมเป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม เปิดเผยว่า การฝึกอบรมนี้ จัดให้กับนักศึกษาระดับปวส.จากสถานศึกษาในกลุ่มนำร่องจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รวมจำนวน 61 คน โดยนักศึกษากลุ่มนี้ศึกษาในระบบทวิภาคีสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจะต้องศึกษาในสถานศึกษา 1 ปี และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอีก 1 ปี และเพื่อให้นักศึกษา มีศักยภาพทักษะฝีมือสูงขึ้น และสามารถฝึกปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ภายใต้โครงการ ฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 120 ชั่วโมง โดยมีสถานประกอบการที่รับนักศึกษาอาชีวะเข้าฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 15 แห่ง หลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1.การใช้โปรแกรม NX cam for Miling Operation 2.ทักษะงานช่างอุตสาหกรรม 3.ไฟฟ้าเบื้องต้น 4.การเชื่อม MAG สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ 5. SQCD

นายบุญเลิศ  ธีระตระกูล  รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จึงมีการตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ของอาเซียนหรือเป็นแนวหน้าในระดับเอเชีย โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อนาคต แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่างประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เพื่อเป็นสถาบันหลักในการพัฒนากำลังแรงงานในสาขานี้มุ่งไทยแลนด์ 4.0 เป็นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น Brain Power ในอีก 20 ปีข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานและยุทธศาสตร์ที่วางไว้