เปิดสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้

0
514

การเปิดสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย

          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในระหว่างกิจกรรมการเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries ซึ่งเป็นหนังสือฉบับแรกของวารสารชุด South-South in Action ที่ UNOSSC จัดทำร่วมกับไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ UNOSSC ที่กลับมาเปิดสำนักงานภูมิภาคอีกครั้ง และที่ UNOSSC สนับสนุนการดำเนินงานของประเทศกำลังพัฒนา อันแสดงถึงการให้ความสำคัญกับไทยที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือใต้-ใต้ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           ต่อมาในวันเดียวกัน นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรมอาเซียน ได้เข้าร่วมในโอกาสการเปิดสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในการนี้ นาย Jorge Chediek ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติด้านความร่วมมือใต้-ใต้ และผู้อำนวยการ UNOSSC อธิบดีกรมความร่วมมือฯ และนาง Valerie Cliff รองผู้อำนวยการโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้กล่าวแสดงความยินดีและแสดงความพร้อมในการสนับสนุนงานของสำนักงานฯ
             อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้กล่าวย้ำบทบาทของไทยในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และหวังว่า การเปิดสำนักงาน UNOSSC ครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวิถีทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติฯ กล่าวชื่นชมบทบาทนำของไทยในฐานะเป็นประเทศแรกที่มีความร่วมมือทั้งด้านการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติของประเทศใต้-ใต้ ผ่านการตีพิมพ์วารสารร่วมกับ UNOSSC และการสนับสนุนบุคลากร (secondment) อันเป็นลักษณะความร่วมมือตามแนวทางที่ประเทศสมาชิกต้องการ รองผู้อำนวยการ UNDP ได้แสดงความสนใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ UNDP พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากคู่ร่วมมือในไทยต่อไป
              UNOSSC เป็นองค์การภายใต้การบริหารงานของ UNDP ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๗๔ เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะใต้-ใต้ ไตรภาคี และระดับโลก โดยสำนักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ เป็นสำนักงานภูมิภาคแห่งที่ ๔ นอกเหนือจากสำนักงานที่กรุงแอดดิสอาบาบา นครอิสตันบูล และนครเจนีวา โดย UNOSSC มีแผนที่จะเปิดสำนักงานภูมิภาคสำหรับลาตินอเมริกาในเร็วๆ นี้