ความร่วมมือสาธารณสุขล้านช้าง-แม่โขง

0
18

จีน-ไทยร่วมกันผลักดันความร่วมมือสาธารณสุขล้านช้าง-แม่โขง

วันที่ 7 เดือนธันวาคม นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสาธารณสุขในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ปี ค.ศ.2020 โดยฝ่ายจีนจะสนับสนุนฝ่ายไทยในการดำเนินโครงการป้องกันโรคเอดส์ในอนุภูมิภาค ล้านช้าง-แม่โขง

ตั้งแต่กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2016 เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้ดำเนินโครงการสาธารณสุขและการลดความยากจน 400 กว่าโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ปีนี้ เมื่อเผชิญหน้ากับโรคระบาดโควิด-19 ประเทศล้านช้าง-แม่โขงร่วมใจร่วมแรง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอนุภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน ประเทศล้านช้าง-แม่โขง ซึ่งรวมทั้งประเทศจีนและประเทศไทย กำลังร่วมกันศึกษาการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและการจัดการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเตือนภัยโรคระบาดในระยะต้นและปฏิบัติการจัดทำโครงการสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางสาธารณสุข ล้านช้าง-แม่โขง ที่ยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในอนุภูมิภาคมากยิ่งขึ้น