สินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท

0
660

17 เมษายน 2560 : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ลงนามพร้อมค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ใน 3 ปีแรก ระยะเวลาผ่อนนาน 7 ปี

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ลงนามความร่วมมือดำเนินการโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท พร้อมเสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวระหว่างการลงนามว่า “บสย.พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท มั่นใจตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและต้องการเสริมสภาพคล่อง กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start up) กลุ่มผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม กลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพหรือมีแนวโน้มการเติบโตสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 ในกลุ่มธุรกิจ S-Curve และกลุ่มธุรกิจส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งนี้มีระยะเวลาค้ำประกัน 7 ปี วงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ของวงเงินค้ำประกัน ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 3 ปีแรก รัฐบาลเป็นผู้จ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ โดยปีแรกชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ในปีที่ 2-3 รัฐบาลจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตรา 0.75%


ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan จะต้องเป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่ และไม่นำไปใช้ชำระหนี้เดิมกับผู้ให้กู้เป็น SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ประกอบกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan เป็นโครงการความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บสย.และ ธพว.เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น โดยมีบสย.เป็นกลไกสำคัญค้ำประกันสินเชื่อ คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ 3,000-5,000 ราย สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 68,700 ล้านบาท หรือ 4.58 เท่าของวงเงินสินเชื่อ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย – ธพว. หรือ SME Development Bank กล่าวถึงการลงนามใน MOU โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ในวันนี้ว่าเป็นภารกิจหลักร่วมกันของธนาคารและ บสย. ในการสานต่อนโยบายรัฐบาล

“เป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพียง 3% ในช่วง 3 ปีแรก ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 7 ปี ซึ่ง ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือผ่านนโยบายภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติ เช่นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร เพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงาน ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนก้าวสู่สากล และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เร่งกระจายโอกาสด้านการพัฒนาศักยภาพ สร้างความมั่นคง เพื่อลดความเลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม มุ่งหวังเพียงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ประกอบการได้รับ ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนและการพัฒนาเติมเต็มองค์ความรู้ครบทุกมิติ เพื่อก้าวสู่ SMEs ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไป”

โดย ธพว. ยังเป็นแกนหลักร่วมกับ บสย. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย” ซึ่งกิจกรรมจะจัดเวียนครบทุกภาค รวม 14 จังหวัดในเดือน พ.ค. 2560 นี้ แบ่งเป็นเดือน เม.ย. 8 จังหวัด คือ ลำปาง นครศรีธรรมราช สงขลา อ.หาดใหญ่ ตรัง เพชรบุรี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุดรธานี เดือนพฤษภาคม 6 จังหวัด คือ สกลนคร ลพบุรี นครปฐม พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา น่าน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357 หรือสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของธนาคารผ่านช่องทาง facebook.com/SMEDevelopmentBank และสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจใช้บริการเงินกู้สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ได้แล้ววันนี้ ที่ ธพว. หรือ SME Development Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ