นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง “ตลาดออนไลน์จีน ทางลัด SMEsไทย”

0
280

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมสัมมนาเรื่อง “ตลาดออนไลน์จีน ทางลัด SMEsไทย”  ร่วมกับ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุทธศาสตร์ไทย-จีน  ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างธุรกิจ ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs  โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 จัดที่ โรงแรม ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯโดยมีเจ้าภาพจัดงานคือ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.