รู้จัก “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” ให้ถ่องแท้ตั้งแต่ฐานราก

0
1

รู้จัก “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” ให้ถ่องแท้ตั้งแต่ฐานราก
โดย รศ.วิภา อุตมฉันท์

พรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.). เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ในระดับต้น ๆ ของโลก  ปีนี้อายุครบ 101 ปี  ผ่านร้อนผ่านหนาวถึงขั้นนองเลือดนานกว่า 20 ปี  จากนั้นก็ล้มลุกคลุกคลานพยายามสร้างสังคมใหม่แบบจีนซึ่งไม่มีแบบอย่างที่ไหนในโลกให้เดินตาม  แต่บัดนี้พคจ.กลับผงาดขึ้นมาโดดเด่นในฐานะพรรคการเมืองระดับสากล  จนอาจกล่าวได้ว่าความเคลื่อนไหวของพคจ.ทุกวันนี้มีสายตาจับจ้องมองมามาจากทุกมุมโลก…

 

พรรคการเมืองที่ปรับตัวได้ทุกสถานกาณ์จนยืนหยัดอยู่ได้นับร้อยปีหาได้ไม่ง่าย  วันนี้จึงมาชวนท่านผู้อ่านไปรู้จักพคจ.เฉพาะในระดับฐานรากก่อน  ไปดูว่าเขาสรรหาสมาชิกกันมาอย่างไร  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เข้า/ออกยากหรือง่าย ๆ เป็นว่าเล่น ฯลฯ (หากใครอ่านแล้วจะนำไปเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองของไทยที่เกิด ๆ ดับ ๆ ได้ในชั่วข้ามคืนจนคนไทยจำชื่อไม่ได้ ก็ถือเป็นอานิสงค์ที่ควรแก่การยินดีเป็นอย่างยิ่ง)

 

ข้างล่างนี้เป็นข้อมูลของทางการจีนเท่าที่สืบค้นได้  ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2021

 

  1. 1. สมาชิก  พคจ.มีสมาชิกจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น  96.71 ล้านคน  คิดเป็น 6.7% ของประชากรทั้งหมดซึ่งมีอยู่ 1443.49 ล้านคน  เป็นชาย 68.28 ล้านคน = 70.6%  หญิง 28.43 ล้านคน = 29.4% . เป็นชนกลุ่มน้อย  7.28 ล้านคน  = 7.5%

 

  1. 2. อายุ > 60 ปี  27.21 ล้านคน  > 50 ปี 17.424%  >40 ปี 18.139%  > 30 ปี 21.365 ล้านคน < 30 ปี 12.624 ล้านคน

 

  1. 3. การศึกษา สูงกว่าอุดมศึกษา 51.46 ล้านคน = 53.2% ต่ำกว่าอุดมศึกษา  54 ล้านคน = 46.8%

 

  1. 4. อาชีพ กรรมกร/ช่างฝีมือ 6.59 ล้านคน   เกษตรกร 25.92 ล้านคน  พนักงานวิสาหกิจ 28.42 ล้านคน  พนักงานรัฐคน 7.8 ล้าน  นักเรียน/นักศึกษา 3.05 ล้านคน  อื่น ๆ 7.48 ล้านคน  ผู้สูงอายุ (เกษียณ) 19.42 ล้านคน

 

  1. 5. การสมัครเข้าพรรคฯ ชาวจีนทุกคนอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  ยอมรับระเบียบการพรรคฯ  สามารถสมัครเข้าพรรคฯได้ด้วยตนเองโดยมีสมาชิกพรรคฯอย่างต่ำ 2 คนให้การรับรอง  ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและหน่วยพรรคฯชั้นเหนือขึ้นไปอนุมัติแล้ว  ได้สถานะเป็นสมาชิกพรรคฯสำรองเป็นเวลา 1 ปี  ระหว่างเป็นสมาชิกสำรองมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยพรรคฯที่ตนสังกัด  เข้ารับการอบรม  ตรวจสอบคุณธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติตนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการพรรคฯแล้ว  จึงมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคฯโดยสมบูรณ์  ก่อนเป็นสมาชิกใหม่ต้องทำพิธีปฏิญาณตนต่อหน้าธงพรรคฯก่อน

 

  1. 6. สิทธิและหน้าที่  สมาชิกพรรคฯมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมหน่วยพรรคฯที่ตนสังกัด  อภิปราย เสนอความเห็น  วิพากษ์วิจารณ์  ร้องเรียน  มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งทุกตำแหน่งในหน่วยพรรคฯที่ตนสังกัด  รวมทั้งตำแหน่งในหน่วยพรรคฯสูงขึ้นไปตามที่ตนได้เลื่อนลำดับสูงขึ้นด้วย (อาจถึงระดับสูงสุดคือเลขาธิการพรรคฯก็ได้)   ในส่วนของหน้าที่นั้น  ถือเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของสมาชิกพรรคฯทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของมวลชนในทุกด้าน  เป็นนักรบแนวหน้าที่รู้สำนึกและต่อสู้เพื่อลัทธิคอมมิวนิสต์  เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อรับใช้ประชาชน  ฯลฯ

 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ   ทุกคนมีสิทธิลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคฯได้โดยสมัครใจ  ด้วยการทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยพรรคฯที่ตนสังกัด  เมื่อหน่วยพรรคฯเห็นชอบก็เสนอให้หน่วยเหนือขึ้นไปรับทราบแล้วลบชื่อออกจากพรรคฯ   ในกรณีที่ไม่ได้ลาออกด้วยความสมัครใจ  แต่ถูกประเมินว่าขาดคุณสมบัติของสมาชิกพรรคฯ  เช่น  มีจิตใจถดถอย  ไม่ทำตนเป็นแบบอย่างอันดีงาม หรือกระทำความผิดสถานใดสถานหนึ่ง  หน่วยพรรคฯจะให้การศึกษาก่อน  แล้วให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข  หากไม่เป็นผลก็จะแนะนำให้สมาชิกผู้นั้นลาออกเอง  หากไม่เป็นผลอีกก็ให้ที่ประชุมหน่วยพรรคฯลงมติคัดชื่อบุคคลนั้นออก  แล้วนำเสนอหน่วยเหนือให้ทราบต่อไป

 

ทั้งหมดนี้คือระบบจัดตั้งในระดับฐานรากซึ่งมีหน่วยพรรคฯเล็ก ๆ เปรียบเสมือนรากฝอยกระจายไปทั่วประเทศ  การจัดตั้งในระดับสูงขึ้นไปต่อจากนั้นจะเห็นรูปแบบที่ค่อย ๆ “รวมศูนย์” ขึ้นไปเป็นชั้น ๆ จนถึงชั้นสูงสุดเปรียบได้กับยอดปิรามิด  นั่นก็คือสมัชชาพรรคฯทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งชั้นสูงสุดของพรรคฯนั่นเอง