4 เรื่อง ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน แสดงจุดยืนในเวทีเอเปค 2022

0
2

ในเวทีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค (เอเปค) 2022 ที่กรุงเทพฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนแสดงวิสัยทัศน์และย้ำจุดยืนของจีน โดยกล่าวว่า ในสถานการณ์ที่โลกเผชิญกับความท้าทาย ทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลายประเทศเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจถดถอย สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคควรร่วมสร้างชุมชุนเอเชียแปซิฟิกที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสร้างอนาคตร่วมกัน โดยมีข้อเสนอ 4 เรื่อง ได้แก่

  1. เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ยึดมั่นในความเป็นธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ ร่วมกันสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียแปซิฟิก

สิ่งที่สำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เพราะทุกฝ่ายให้ความสําคัญในการเคารพซึ่งกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้น ทุกฝ่ายควรยึดมั่นในหลักการเรื่องความมั่นคงร่วมกัน ความร่วมมือที่ครอบคลุมและยั่งยืน และเคารพอธิปไตยและบูรณภาพในดินแดนของทุกประเทศ โดยไม่ควรมีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศอื่น และควรเคารพเส้นทางการพัฒนาและระบบสังคมที่ประชาชนของแต่ละประเทศเลือกอย่างเป็นอิสระ รวมถึงส่งเสริมการยุติความแตกต่างและข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติด้วยการเจรจาและการปรึกษาหารือระหว่างกัน

  1. ความมุ่งมั่นในการเปิดกว้างและครอบคลุม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสําหรับทุกคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยมีการประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สร้างห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการอํานวยความสะดวกและพัฒนาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเขตการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงของเอเชียแปซิฟิก

ซึ่งจีนยินดีทํางานร่วมกับภาคีอื่น ๆ ในการดําเนินงานผ่านกลไกต่างๆ อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) และจะดำเนินการเพื่อเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของภูมิภาค

นอกจากนี้  จีนจะพิจารณาจัดการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ 3 ในปีค.ศ.2023 เพื่อเป็นเวทีที่จะผลักดันการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้โลก

  1. การพัฒนาสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ

ในเวลานี้มีความจําเป็นที่จะต้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาสีเขียวด้วยการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการบริโภค และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว โดยจีนให้การสนับสนุนการดําเนินการตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างประสานกัน

  1. ทําให้เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ทุกฝ่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทุกฝ่ายควรพัฒนาความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิกในระยะยาว สนับสนุนบทบาทของเอเปคในฐานะเป็นช่องทางหลักในการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค ดําเนินการตามวัตถุประสงค์และหลักการของเอเปค และกระชับความเป็นหุ้นส่วนในเอเชียแปซิฟิกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เหมือนผู้โดยสารในเรือลําเดียวกัน ช่วยกันทำให้ชุมชนเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำว่าข้อเสนอทั้ง 4 ข้อนี้ จะทำให้ความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความโดดเด่นขึ้น และเป็นขุมพลังที่สำคัญในการสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น และทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ขอบคุณภาพ : CGTN