เสริมมัคคุเทศก์รองรับนักท่องเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง

0
889

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษาต่างประเทศ จำนวน 500 คน กำหนดรุ่นละ 100 คน เพื่อปฏิบัติงานในพระบรมมหาราชวังสำหรับรองรับเส้นทางการนำชมใหม่ และรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมายังประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แสดงถึงภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความผูกพันของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักพระราชวังได้กำหนดเส้นทางการนำชมใหม่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 2 เส้นทาง มีระยะเวลาชม 60 นาที และระยะเวลาชม 90 นาที โดยจะมีการนำอุปกรณ์การฟังแบบไร้สายมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

ด้านนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสำนักพระราชวังดำเนินการอบรมและทดสอบผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อรองรับเส้นทางการเข้าชมใหม่ที่สำนักพระราชวังกำหนดขึ้น โดยได้จัดการอบรมสำหรับมัคคุเทศก์ภาษาจีนไปแล้ว 2 รุ่น และอยู่ในระหว่างดำเนินการในภาษาอื่นเป็นรุ่นต่อไป

โดยการอบรมมัคคุเทศก์เพื่อปฏิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง รุ่นที่ 3 จะจัดขึ้นสำหรับมัคคุเทศก์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2560 และจะมีการทดสอบในวันที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อวัดความสามารถก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ในพระบรมมหาราชวังต่อไป ทั้งนี้ เนื้อหาในการอบรมนอกจากจะเป็นความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานช่างหลวง สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมของไทย โดยมัคคุเทศก์ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบถึงระบบการจำหน่ายตั๋วเข้าชม รวมถึงการใช้อุปกรณ์การฟังแบบไร้สาย ข้อควรปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และเขตพระราชฐาน ตลอดจนข้อปฏิบัติในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวรวมถึงเทคนิค การให้บริการที่น่าประทับใจและการแต่งกายที่เหมาะสมอีกด้วย

ที่มา : Biztripnews.Net